< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Veen in Vlaamse bodem en ondergrond in relatie tot klimaat en boven- en ondergronds ruimtegebruik

Boek - Rapport

Gedetailleerde informatie over de ruimtelijke spreiding van veen in Vlaanderen kan nuttig zijn voor heel wat toepassingen. Hoewel het voorkomen van veen kan afgeleid worden uit bestaande datasets, zoals bijvoorbeeld de Belgische bodemkaart, bestaat er op Vlaamse schaal geen coherent overzicht van de beschikbare informatie over veen en de ruimtelijke spreiding ervan. Anderzijds zijn er voor Vlaanderen heel wat bronnen en datasets beschikbaar waaruit informatie over veen kan gehaald worden. Deze grote hoeveelheid aan beschikbare data laat toe om de bestaande data over veen uit deze datasets te filteren om op Vlaamse schaal een overzicht te krijgen van het voorkomen van veen.
In een eerste stap werd informatie over veen geëxtraheerd uit een reeks bestaande datasets die voor Vlaanderen informatie over veen bevatten. Deze informatie werd vervolgens geharmoniseerd en samengevoegd tot een veendatabank van 61422 observaties. Finaal werden de observaties uit deze databank gebruikt als basis voor de opmaak van een reeks veenwaarschijnlijkheidskaarten die gebiedsdekkend voor heel Vlaanderen de kans op het voorkomen van veen in een aantal dieptezones in de ondergrond weergeven.
De resultaten omvatten gebiedsdekkende veenwaarschijnlijkheidskaarten (resolutie 50 x 50 meter) die voor drie dieptezones (oppervlakte, bodemprofiel (tot 1,5 meter) en diepere ondergrond (1,5 – 10 meter)) de kans op het voorkomen van veen weergeven. De informatie uit de veendatabank werd gebruikt om deze kaarten op te stellen met behulp van Digital Soil Mapping-modellen.
De bekomen veenwaarschijnlijkheidskaarten geven goed de ruimtelijke variatie en de kans op het voorkomen van veen weer. Voor lokale toepassingen of toepassingen waarbij grote zekerheid over de aanwezigheid van veen vereist is met een hoog ruimtelijk detail blijft echter voorzichtigheid geboden en kan een bijkomende veldverificatie een aangewezen eerstvolgende stap zijn. Aangezien veen zeer onregelmatig kan voorkomen in het landschap kunnen de opgestelde kaarten deze variabiliteit niet perfect weergeven.
Aantal pagina's: 69
Jaar van publicatie:2023
Trefwoorden:veen, databank, DSM, bodem, ondergrond, geologie
Toegankelijkheid:Open