< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Waterbouwkundig Laboratorium

Division

Tijdsduur:1 jan 1933 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) is al meer dan 85 jaar een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken.

Als wetenschappelijke instelling en technisch ondersteunende afdeling maken we deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig Laboratorium ondersteunt de  beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde manier te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen.

Naast activiteiten in opdracht van het beleidsdomein MOW voeren we ook opdrachten uit voor andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten en voor de privésector. Opdrachten voor derden worden gefaciliteerd door het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Trefwoorden:Afstroming, Afvoer, Afvloeiing, Bedijkingen, Kaden, Wallen, Consolidatie, Dichtheidsstromingen, Eco-hydraulica, Getijden, Getijmodellen, Golfbrekers, Golfdata, Golfdiffractie, Golfklimaat, Golfkrachten, Golfoverslag, Golftanks, Havenmodellen, Havens, Hoogwaterbeheersing, Hoogwaterregeling, Hoogwatervoorspelling, Hydraulische modellen, Hydrodynamica, Hydrologie, Hydrometrie, In situ metingen, Informatiediensten, Kustverdedigingen, Scheepsmanoeuvreerbaarheid, Maritieme constructies, Rivierbeheer, Riviermorfologie, Rivierwaterbouwkunde, Schaalmodellen, Modelstudies, Scheepsbeweging, Scheepssluizen, Scheepvaart, Schepen, Sedimentologie, Sedimenttransport, Simulaties, Sleeptanks, Steigers, Pieren, Stuwen, Uiterwaarden, Vaargeulen, Waterbouwkunde, Waterbouw, Waterbouwkundige constructies, Waterstandsmetingen, Peilmetingen, Waterweg-ontwerp, Wiskundige modellen, Zoutindringing, Hydrologische modellen, Hydraulica, Sedimenten, Vaarwegen, Ondiep water, Beperkt water, Toegankelijkheid, Waterkeringen, Scheepsmanoeuvreersimulatoren, Fysische modellering, Waterbeheer, Numerieke modellen, Cohesief sediment, Turbiditeit, Golven, Overstromingen, Waterbeschikbaarheid, CFD, Numerieke stromingsleer, Waterbalansmodellen, Hydrodynamische modellen, Golfmodellen
Disciplines:Sedimentologie, Limnologie, Kustgeografie, Fysieke oceanografie, Hydrologie van oppervlaktewater, Geomorfologie en landschapsevolutie, Kust- en estuariene hydraulica, Rivierbouwkunde, Waterbeheer, Andere ingenieurswetenschappen en technologie niet elders geclassificeerd