< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Survey samenleven in diversiteit 2017

Boek - Boek

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan.Om een efficiënt beleid te kunnen voeren, worden allerlei data verzameld rond dit thema. De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt een aantal administratieve en andere statistische gegevens uit verschillende bronnen om inzicht te geven in de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst. Deze monitor behandelt meerdere levensdomeinen zoals werk, onderwijs, wonen,inkomen, gezondheid en maatschappelijke participatie op basis van de gegevens uit administratievedatabanken of uit algemene bevolkingssurveys. Bij de interpretatie van de gegevens van dergelijke bevolkingssurveys dient men echter voor ogen te houden dat er geen specifieke technieken werden gebruikt om de relatief hoge non-respons bij personen van buitenlandse herkomst te verlagen. Het gaat dan om technieken zoals vertaalde vragenlijsten, extra huisbezoeken en het inschakelen van enquêteurs uit de doelgroep zelf. Daarnaast is het zo dat een aantal belangrijke aspecten over het samenleven in diversiteit in dergelijke algemene bevolkingssurveys niet of nauwelijks aan bod komt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de intensiteit van contacten tussen personen van verschillende herkomst, onderling taalgebruik, de houding ten opzichte van andere herkomstgroepen of eventueel opgelopen negatieve ervaringen op school, op de werkvloer of in de publieke ruimte.In 2017 werd voor het eerst in Vlaanderen een grootschalige bevraging georganiseerd die specifieke technieken hanteert om de relatief hoge non-respons bij de groep personen van buitenlandse herkomst te verlagen en die in administratieve data en algemene bevolkingssurveys onderbelichte aspecten van dediverse samenleving in kaart brengt: de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey). Het gaat om een project van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. De SID-survey is een mixed mode survey (combinatie van online en face-to-face bevraging) bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. Deze survey is bedoeld om mee richting te geven aan het beleid inzake integratie (en inburgering).
Pagina's: 316 p.
Jaar van publicatie:2018