< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ontwikkeling van open regio’s in Vlaanderen, een verzameling van kleine verhalen

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Ondertitel:Denkpistes voor een vernieuwd ruimtelijk beleid bij de ontwikkeling van de open regio’s in Vlaanderen
De metropool Vlaanderen is geen diffuse stad met gelijkmatig verspreide bebouwde en open ruimtes. De ruimtelijke ontwikkeling en het beleid zijn er geënt op een historisch netwerk van kleine steden, dorpen en gehuchten én op een fysisch systeem dat bebouwing selectief mogelijk heeft gemaakt. Deze historisch verankerde kleinschaligheid zorgt voor een divers palet aan woonomgevingen en openruimtekamers of –gebieden met een eigen karakter en ruimtelijke kwaliteiten. In 2050 zal Vlaanderen naar schatting 1,2 miljoen bijkomende inwoners tellen. Deze demografische groei kan niet enkel gedragen worden door de grotere steden. Binnen het hele Vlaamse territorium zullen er bijkomende woningen en voorzieningen moeten worden verwezenlijkt. De realisatie hiervan mét aandacht voor het specifieke karakter en de ruimtelijke kwaliteiten van de kleinschalige Vlaamse metropool wordt een belangrijke uitdaging, zeker in de meer landelijke gebieden. Deze paper focust op de toekomstige ontwikkeling van de open regio’s in Vlaanderen en de specifieke rol van de Vlaamse overheid hierin. In het Groenboek is de ambitie opgenomen om deze gebieden een duidelijke ruimtelijke structuur en landschappelijke identiteit te geven, waarbij bijkomende woonontwikkeling in deze landelijke regio’s niet altijd een bedreiging hoeft te vormen voor de ruimtelijke kwaliteit en het karakter van het landelijke Vlaanderen. De feitelijke ontwikkeling wordt een actieve landschapsversterking: een verzameling van kleine verhalen, van top-down en bottom-up initiatieven, van samenwerking tussen de verschillende stakeholders, van productie en consumptie, van ruimtelijke planners én van een Vlaamse overheid die op strategische plaatsen een trekkersrol kan innemen.
Boek: Plandag 2013
Aantal pagina's: 14
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening