< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Management Control: franchising vanuit een controlperspectief: welke controlmechanismen gebruiken voor welke controlproblemen?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Franchising is een ondernemingsvorm waarbij individuele franchisenemers eenbedrijf exploiteren volgens het concept van de franchisegever. Vaak wordtfranchising vanuit een marketing of een strategisch oogpunt benaderd. In ditartikel echter beargumenteren we dat controllers een cruciale rol kunnen spelenin het succes van een franchisenetwerk. De nauwe samenwerkingverbandentussen de franchisegever en de franchisenemers kunnen immers aanleiding geventot specifieke managementcontrolproblemen. Dit artikel heeft tot doel om debestaande literatuur rond franchising opnieuw te bekijken vanuit eencontrolperspectief en om een overzicht te bieden van de controlmechanismen diekunnen worden gebruikt om de verschillende controlproblemen binnen franchisingop te lossen.
Tijdschrift: Management Control en Accounting
ISSN: 1386-3452
Volume: 4
Pagina's: 26 - 33
Jaar van publicatie:2008