< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ervenconsulenten op bezoek: Nieuwe impulsen uit het noorden voor ruimtelijke ontwikkelingen op het Vlaamse platteland.

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Het bestaande Vlaams beleid ten aanzien van deze transformaties in het landbouwgebied is vandaag vooral generiek geregeld en verloopt daardoor weinig gestuurd. Deze functieverschuivingen zetten ook druk op de landbouw: vruchtbare bodems raken versnipperd en zijn steeds minder beschikbaar voor productie van voedsel. Landbouworganisaties stellen het ‘recht op boeren’ voorop en vragen een betere bescherming van landbouwgrond tegen versnippering en oneigenlijk gebruik. Ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën moeten blijvend oog hebben voor het functioneren van de professionele landbouw, maar ook een kader bieden waarbinnen nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland op ruimtelijk kwalitatieve en duurzame manier kunnen plaatsvinden. Deze integrale aanpak kan de ruimtelijke transformaties beter begeleiden, maar ook zorgen voor een beter begrip van de kwaliteitseisen voor het plattelandslandschap. De afgelopen jaren analyseerde o.a. het Steunpunt Ruimte en Wonen in opdracht van Ruimte Vlaanderen verschillende transformaties op het platteland. Voortbouwend op die bevindingen liet Ruimte Vlaanderen twee onderzoeken uitvoeren die beleidsaanbevelingen formuleerden voor een afwegingskader voor nietagrarische transformaties en de mogelijkheden verkenden van het instrument ‘contractbenadering’ voor nieuwe economische activiteiten in voormalige agrarische gebouwen. Aansluitend zette Ruimte Vlaanderen een kennisuitwisseling over dit thema op met de Nederlandse stichting Het Oversticht. Zij zetten in de provincie Overijssel ‘ervenconsulenten’ in die nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied procesmatig begeleiden. De provincie hanteert daarbij het principe ‘voor wat hoort wat’: in ruil voor de geboden ontwikkelingsruimte moet de initiatiefnemer ook investeren in omgevingskwaliteit, zodat er ook duidelijk ruimtelijke en maatschappelijke winst is. Het beleidskader dat de provincie Overijssel als onderdeel van de provinciale Omgevingsvisie daarvoor ontwikkelde, is bijzonder inspirerend en reikt heel werkbare principes aan die ook in Vlaamse context bruikbaar zijn. De Nederlandse ervenconsulenten kwamen alvast hun aanpak tonen en testen op drie Vlaamse landbouwerven
Tijdschrift: Ruimte
Issue: 23
Pagina's: 48-53
Jaar van publicatie:2014
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening