< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Een hernieuwde kijk op bestuursparadigma’s - De federale overheid en Digital Era Governance

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Sinds de jaren 1990 zetten overheden in op dedigitalisering van hun werking en dienstverlening, waarbij dit eenhoge vlucht heeft genomen in de 21ste eeuw. De digitalisering gaatdaarbij verder dan enkel het implementeren van informatie- encommunicatietechnologieën in publieke administraties en kan wordenbeschouwd als een factor die de organisatie van overhedenbeïnvloedt en transformeert. Digital Era Governance, ontstaan uitkritiek op het New Public Management, stelt dat digitalisering eencruciale invloed heeft op de organisatie van de publieke administratie.Aan de hand van een documentenanalyse wordt in ditartikel onderzocht in welke mate componenten en elementen vanDigital Era Governance aanwezig zijn binnen de Belgische federaleoverheidsadministratie. Daarnaast wordt Digital Era Governancekritisch onder de loep genomen. Uit de casestudie blijkt dat defederale overheid in haar werking en relatie met de eindgebruikerbeïnvloed wordt door de digitalisering. De federale overheid zetvooral in op een herdenken van de aangeboden diensten en hetherdefiniëren van de relatie tussen de overheid en de gebruikers.Het Digital Era Governance-paradigma heeft een meerwaardeop vlak van overheidsdigitalisering. Het is een nuttig theoretischmodel, dat kan worden gebruikt om te begrijpen en te analyserenin welke mate een administratie of een deel van een administratieis hervormd onder invloed van digitalisering. Tegelijkertijd zou hetparadigma baat hebben bij een verdere uitdieping van bepaaldeelementen en het inbrengen van een aantal nieuwe concepten.
Tijdschrift: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement
ISSN: 1373-0509
Volume: 4
Pagina's: 5 - 22
Jaar van publicatie:2019