< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Drugverslaafde ouders

Boekbijdrage - Hoofdstuk

In Nederland en Vlaanderen leven naar schatting enkele tienduizenden kinderen van drugverslaafde ouders. De opvoedingssituatie van deze kinderen wordt gekenmerkt door verschillende risicofactoren, zoals een gebrek aan structuur, beperkte emotionele beschikbaarheid, weinig adequate opvoedingsvaardigheden, gebrek aan positieve rolmodellen, psychische problemen van de ouders en een weinig benijdenswaardige sociaaleconomische positie. Er is een aantal duidelijke effecten vastgesteld als gevolg van prenatale blootstelling aan opiaten, stimulantia en alcohol. Vooral negatieve omgevingsinvloeden liggen aan de basis van een onveilige¬ hechting, gedragsproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen, problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolproblemen. Veel zal afhangen van de ernst van het middelenmisbruik, het misbruikte middel en eventuele bijkomende psychische problemen van de ouder(s). Mede als gevolg van een soort overerfbare kwetsbaarheid is de kans dat kinderen van drugverslaafde ouders later zelf verslaafd worden twee tot drie keer groter. Over het algemeen (twee derde van de gevallen) blijkt het gedrag van deze kinderen echter niet afwijkend van de norm, wat onder meer verklaard wordt door de veerkracht van deze kinderen en een aantal beschermende factoren in hun omgeving. Drugverslaving is een factor die goed ouderschap kan bemoeilijken, maar niet noodzakelijkerwijs in de weg staat. Naast preventie, vroegtijdige detectie en hulpverlening lijkt het erg belangrijk aandacht te hebben voor de manier waarop deze ouders benaderd worden. Hun wantrouwen is meestal groot en om die reden komen ze dikwijls niet of pas heel laat in contact met de hulpverlening. Een positief-kritische, respectvolle benadering vormt de basis voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Binnen de ambulante hulpverlening wordt casemanagement meer en meer toegepast om drugverslaafde ouders en hun kinderen de probleemaanpak te bieden die ze nodig hebben. Residentiële hulpverlening is aangewezen in geval van een meer ontwrichte situatie. Het beste behandelresultaat bij drugverslaafde moeders wordt behaald door het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden en het stimuleren van de ouder-kindinteracties. Hulpverleners dienen de dunne scheidingslijn te bewaken tussen het ondersteunen van deze ouders bij de opvoeding en het beschermen van de emotionele en fysieke integriteit van de kinderen.
Boek: Gezin
Series: Kinderen & adolescenten : problemen en risicosituaties
Pagina's: 208 - 227
ISBN:9789031382880
Jaar van publicatie:2010
Toegankelijkheid:Closed