< Terug naar vorige pagina

Project

Wanneer en hoe dragen (sociale) media bij tot het professioneel keuzeproces van adolescenten? De ontwikkeling van het MAP model als een conceptueel kader om de rol van (sociale) media in professionele keuzes te beschrijven

Job ontevredenheid is een hedendaags probleem. Die ontevredenheid is vaak gelinkt aan een verkeerde beroepskeuze waarbij er een mismatch was tussen de vaardigheden van een persoon en de kenmerken van het beroep. Een cruciale periode waarin beroepskeuzes gemaakt worden is de late adolescentie. (Sociale) media zijn een belangrijke informatiebron voor adolescenten en zouden mogelijk adolescenten kunnen (mis)informeren. Toch bestaat er geen onderzoek naar hoe (sociale) media verschillende beroepsgroepen afbeelden, noch hoe adolescenten hiermee omgaan. Om deze leemte in te vullen, zal mijn project onderzoeken hoe (sociaal) mediagebruik verbonden is met professionele keuzes. Ten eerste zal er onderzocht worden hoe verschillende beroepsgroepen, en meer specifiek de interesses en vaardigheden typisch voor elke groep worden afgebeeld op TV en in sociale media. Bovendien zullen de specifieke kenmerken van TVpersonages en sociale media posters die gerelateerd zijn aan verschillende beroepsgroepen onderzocht worden in een inhoudsanalyse. Ten tweede zal er een innovatief conceptueel kader geïntroduceerd worden, het Media, Adolescentie, Professionele Keuze Model, om te onderzoeken hoe TV en sociale media bijdragen tot professionele keuzes tijdens de late adolescentie. Dit model stelt twee verklarende routes voor en suggereert genderidentiteit als een moderator. Aan de hand van nieuwe schalen en een longitudinale studie zal het MAP model worden getest.
 

Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:media effects, media psychology, wishful identification with media characters, late adolescence, professional choices
Disciplines:Media- en communicatietheorie
Project type:PhD project