< Terug naar vorige pagina

Project

Onderhandelen voor gelijkheid-Versterking van collectieve onderhandelingssystemen om eerlijke lonen te garanderen en inkomensongelijkheid in Europa aan te pakken.

De belangrijkste ambitie van BFORE, het "Bargaining for Equality" project, is het identificeren en analyseren van collectieve onderhandelingsprocessen en praktijken in Europa die helpen om inkomensongelijkheid aan te pakken en eerlijke lonen voor alle werknemers te garanderen. Daartoe zal het project eerst de wisselwerking tussen minimumloonregimes, loonstructuren, collectieve onderhandelingssystemen en ongelijkheid onderzoeken, rekening houdend met recente ontwikkelingen, beleid en initiatieven van de sociale partners. Ten tweede zal BFORE in detail onderzoeken wat voor soort overeenkomsten er worden gesloten, evenals de impact van onderhandelingspraktijken, -processen, -strategieën en -structuren op de inkomens van werknemers. Specifieke aandacht zal uitgaan naar de wisselwerking tussen loononderhandelingen op sector- en bedrijfsniveau en naar werknemers in het lagelonensegment. Ten derde zal BFORE de aandacht vestigen op uitdagingen en lacunes, en een agenda voorstellen voor de versterking van collectieve onderhandelingssystemen in heel Europa. BFORE heeft een vergelijkend en transnationaal perspectief, waarbij de dynamiek op EU-, nationaal en sectoraal niveau in alle EU-lidstaten, Noorwegen en het VK wordt onderzocht. Het project bestrijkt zes stelsels van arbeidsverhoudingen door middel van nationale en regionale/clusteranalyses, waarbij sociale partners, beleidsmakers, deskundigen en andere belanghebbenden worden geraadpleegd om meer inzicht te krijgen in de voordistributieve effecten van collectieve onderhandelingen. Het project richt zich vooral op onderhandelingsstructuren, -processen, -praktijken en -voorkeuren. BFORE combineert deskresearch, kwantitatieve analyses en veldwerk.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:thema_arbeidenor, thema_middenveldensd
Disciplines:Arbeids- en demografische economie, Sociale bewegingen en collectieve actie, Sociologie van werk