< Terug naar vorige pagina

Project

Eenzaamheid in de Adolescentie: Persoonlijke, Sociale, en Stress-gerelateerde Factoren

Het project wil een omvattend beeld schetsen van de rol van DNA methylatie in de ontwikkeling van twee vormen van internaliserende problemen in de adolescentie (depressieve symptomen en eenzaamheid). Er wordt een longitudinale studie met drie meetmomenten uitgevoerd op een grote steekproef (N = 1000) die prospectieve effecten zal onderzoeken van methylatie in een aantal genen die verband houden met het stresssysteem en ook gecorreleerde veranderingen in methylatie en internaliserende problemen en de stabiliteit van methylatie over de tijd. DNA methylatie en internaliserende problemen zullen ook met elkaar in verband gebracht worden via twee tussenliggende niveaus van risicofactoren, namelijk stress-reactiviteit en vertekeningen in het verwerken van informatie over emoties. Samenhangen tussen methylatie en de kwaliteit van de relaties tussen adolescenten en hun ouders worden ook onderzocht. Het project zal de kennis over het samenspel van genetische en omgevingsfactoren in de cruciale periode van de adolescentie in belangrijke mate doen toenemen.

Ik zal gedurende drie opeenvolgende jaren gegevens over internaliserend probleemgedrag (en met name eenzaamheid) verzamelen bij jonge adolescenten (vanaf 10 jaar) door middel van vragenlijsten. Ik zal gebruik maken van gesofisticeerde statistische analyses (Latent Growth Curve Modeling; LGCM) om veranderingen over de tijd in eenzaamheid in verband te brengen met omgevingsvariabelen (voornamelijk opvoeding door de ouders) en met de mate van methylatie in een aantal genen die verband houden met het stress systeem (de ‘hypothalamus-pituitary-adrenal axis’ of HPA as). Ik zal over deze bevindingen rapporteren op internationale wetenschappelijke congressen en in internationale door peers gerefereerde Engelstalige tijdschriften van hoog niveau.

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Loneliness, Methylation
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project