< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Burgerschap, gelijkheid en diversiteit (CED)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  30 sep 2018
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep focust op vraagstukken van ongelijkheid en gelijkheid in relatie tot de diversiteit waardoor de hedendaagse samenleving gekenmerkt wordt, voornamelijk in een politicologisch kader, maar eveneens bruggen bouwend naar de sociale en gedragswetenschappen meer in het algemeen. Ons onderzoek is ingegeven door een interesse om mechanismen en oorzaken van ongelijkheid op te sporen, te analyseren en te begrijpen, evenals door de vraag hoe de gelijkheid van maatschappelijke groepen in de hedendaagse samenleving gedefinieerd en bevorderd kan worden. Deze centrale invalshoek brengt de verschillende onderzoeksprojecten samen en vormt eveneens de grondslag voor het toekomstige onderzoek van de groep. Dit gezegd zijnde zijn we er ons terdege van bewust van de normatieve ondertoon van onze onderzoeksagenda en opteren er derhalve bewust voor om een discussie op gang te houden met betrekking tot de vraag wat we onder ongelijkheid en gelijkheid (horen) te verstaan.Van belang in ons onderzoek omtrent ongelijkheid en gelijkheid is het concept diversiteit. Onderzoek behelst vraagstukken omtrent de ongelijkheid en gelijkheid van de sociodemografische diversiteit die de samenleving kenmerkt, het uiteenrafelen van de notie van de burger, en hoe het gebrek aan een erkenning van diversiteit of een specifieke invulling ervan ongelijkheid (re)produceert. Onderzoek focust op zowel één als meerdere aspecten van diversiteit en hoe die gerelateerd is aan assen en processen van ongelijkheid, met bijzondere aandacht voor kwesties van intersectionaliteit. Terwijl het onderzoek initieel toegespitst was op vraagstukken van gender, werd de focus mettertijd breder en bestuderen we nu ook andere mechanismen van discriminatie en uitsluiting, zoals de positie van holebi's, etnische minderheidsgroepen en mensen met een beperking.Burgerschap is een laatste centrale concept in ons onderzoek, waardoor het concept van sociodemografische groepen gerelateerd wordt aan de staat, en de daarbij horende instituties, praxis en beleid. Burgerschap refereert aan het politieke en de beleidsdimensie in vraagstukken van diversiteit en (on)gelijkheid, evenals de wijze waarop politiek en beleid gelijkheid en ongelijkheid (re)produceren.De brede lijnen van de huidige onderzoeksprojecten van de groep behelsen: • Diversiteit en gelijkheid in en door processen en stappen van politieke vertegenwoordiging • Gelijkheid en diversiteit in en door beleid en de daaraan gelieerde processen• Gelijkheid als een structurele component van de samenleving.
Trefwoorden:DIVERSITEIT, HANDICAPSCHRIFTHERKENNING, ONGELIJKHEID, BURGERSCHAP, GELIJKHEID, LGBT, GENDER, SOCIALE BEWEGING
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Toegepaste sociologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen