< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Armoede en welzijn als kenmerk van lokale institutionele processen

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2006 →  31 dec 2012
Organisatieprofiel:Deze themagroep beschouwt menselijke actoren niet enkel als de uiteindelijke begunstigden van ontwikkeling, maar ook als de meest belangrijke "actoren van verandering". Het is de institutionele omgeving die op een fundamentele wijze de kansen en beperkingen tot ontwikkeling van specifieke groepen creëert. De themagroep analyseert deze omgeving als een amalgaam van regels en normen die bepalen wie toegang heeft tot welke hulpmiddelen en welke acties sociaal (on)aanvaardbaar zijn in functie van ieders identiteit, en culturele heuristiek aangewend om identiteiten en leefwerelden te creëren. Een basisstelling daarbij is dat armoede geen kenmerk is van bepaalde mensen ("de armen"), maar dat die het resultaat is van een bepaalde sociale situatie, die geproduceerd en gereproduceerd (en mogelijk veranderd) wordt door lokale institutionele processen. Het onderzoek van de themagroep kan samengevat worden als actorgeoriënteerde institutionele analyse, die de complexe interacties tussen menselijk gedrag en de lokale institutionele omgeving tracht te bevatten. Met dit onderzoek tracht de themagroep bij te dragen tot het verbeteren van het beleid om de algemene ontwikkeling te bevorderen en armoede en sociale uitsluiting te verminderen. Het beleidsproces en de interventies door de "ontwikkelingsindustrie" zijn een integraal deel van de heersende institutionele dynamiek en zijn bijgevolg gekenmerkt door sociale uitsluiting. De uitdaging bestaat er dus in om veranderingsprocessen te stimuleren vanuit de bestaande institutionele realiteit - gekenmerkt door uitsluiting en inefficiëntie - in armoede regio's.
Trefwoorden:ARMOEDE, INSTITUTIONELE PROCESSEN, MANAGEMENT, BELEID, WELZIJN VAN FAMILIES, ONTWIKKELING
Disciplines:Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme