< Back to previous page

Publication

Ketens textiel en informatica: nieuw versus tweedehands

Book - Report

Bij het op de markt brengen van producten wordt verwacht dat maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt opgenomen binnen het kader van duurzame ontwikkeling, rekening houdend met de drie dimensies in het juiste perspectief waarbij ‘middel’ en ‘doel’ niet worden verward. Het ‘leefmilieu’ is een voorwaarde om met het middel van de ‘economie’ de bescherming van de ‘samenleving’ tot doel te stellen (in ruimte en tijd), m.a.w. wanneer de ecologische draagkracht wordt ondergraven is de basis voor sociale en economische ontwikkeling verdwenen.Met ‘gepaste zorgvuldigheid’ (in het Engels: ‘due dilligence’) moet deze verantwoordelijkheid worden opgenomen in de volledige waardeketen/levenscyclus van producten, in elk geval voor dat deel dat tot de invloedssfeer behoort. Bij veronachtzaming wordt in internationale MVO-standaarden gesproken over ‘medeplichtigheid’ (in het Engels: ‘complicity’).Het instrument dat kan helpen bij de analyse en de evaluatie van de waardeketen/levenscyclus wordt in het Engels aangeduid met de term ‘Life Cycle Sustainability Assessment’ (LCSA), een combinatie van drie technieken: een milieugerichte LCA , een sociale LCA en de analyse van de kosten over de volledige levenscyclus. De resultaten geven een volledig beeld om te beoordelen of een product al dan niet duurzaam is.Tegen deze achtergrond werden in dit rapport de productgroepen ‘informatica’, ‘textiel’ en ‘schoenen’, aan de hand van gevalstudies, onderzocht en vergeleken met het kopen van tweedehandsproducten door de consument.Het lijkt erop – voorzichtig uitgedrukt – dat ruim meer dan de helft van de consumenten die een product kopen in een tweedehandswinkel zich geen zelfde/gelijkaardig bijkomend nieuw product aanschaft.Centraal staat bijgevolg ‘de vermeden kost’ op ecologisch en sociaal vlak veroorzaakt in de toeleveringsketen. Dit betekent het zoeken van een antwoord op de vraag “Is er inderdaad een vermindering van een bijdrage aan ecologische en sociale impacten door te kiezen voor tweedehands?” Uit de beschikbare cijfers van de drie productgroepen blijkt dit ook zo te zijn: het zijn immers veelal de ‘hotspots’ in de toeleveringsketen die een belangrijke bijdrage leveren aan de totale negatieve impact. Daarenboven scoren tweedehandswinkels op de economische dimensie van duurzame ontwikkeling – door de lage prijszetting – eveneens goed.Op het einde van dit rapport worden een aantal aanbevelingen geformuleerd voor Oxfam Solidariteit – Tweedehands teneinde verdere argumentatie te ontwikkelen voor hun activiteiten.
Number of pages: 1
Publication year:2014