< Back to previous page

Project

How to stimulate reflection on the disciplinary future self through internships: challenges and opportunities.

Disciplinaire persoonsvorming via stages en praktijkervaringen: opleidingsspecifieke en facultaire uitdagingen en kansen       

 

In het onderwijsbeleidsplan van de KU Leuven (2014-2017) wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van het voortdurend aanspreken en ter discussie stellen van het disciplinaire future self van studenten en op de bijdrage die de universiteit op die manier kan leveren tot hun persoonsvorming. Het aanbieden van stages en praktijkervaring wordt naar voren geschoven als een krachtig middel om dit te realiseren. Praktijkervaringen vervullen een oriënterende rol voor de studenten (door een helder beeld te scheppen van wat hun disciplinaire toekomst kan inhouden), en ze laten hen ook toe om die disciplinaire toekomst in de bredere maatschappelijke context en bij potentiële werkgevers te ‘legitimeren’: via stages kunnen onze studenten tonen wat ze waard zijn en kan de maatschappij hun kennis en vaardigheden correcter inschatten (KUL Kritische zelfreflectie 2016: 24).

Tussen deze visie en de optimale implementatie ervan staan een aantal praktische bezwaren en uitdagingen:

  1. Opleidingen met bijzonder complexe programma’s hebben soms nauwelijks of geen ruimte om stages op te nemen in hun programma; andere opleidingen profileren zich uitdrukkelijk als ‘breed’ en pinnen zich liever niet vast op welbepaalde werkvelddomeinen.
  2. Wil men als opleiding echt kunnen bijdragen tot de disciplinaire persoonsvorming van studenten, dan kan een student idealiter ‘proeven’ van verschillende profielen en ervaringen die zijn of haar disciplinaire toekomst scherper stellen. Opleidingen hebben echter niet altijd de ruimte om meer dan één stage of praktijkervaring aan te bieden.
  3. Het aanbieden van praktijkervaring vormt een uitzonderlijke administratieve uitdaging voor faculteiten (1) met opleidingen waarvan de stages sterk verschillen in vereisten, doelstellingen en duur, (2) met een disciplinair profiel dat minder scherp afgelijnd is. De nood aan het scherpstellen van disciplinaire future selves, zowel bij studenten als potentiële werkgevers, is echter net in die faculteiten ook zeer groot.  

De Faculteit Letteren wil via impulsfinanciering in kaart brengen

  • aan welke criteria stages en eventuele andere, innovatieve vormen van ‘praktijkervaring’ dienen te voldoen om bij te dragen tot de disciplinaire persoonsvorming van studenten;
  • hoe opleidingen die op het eerste gezicht geen mogelijkheden zien om stages in hun programma te integreren toch een flexibel aanbod kunnen uitwerken dat disciplinair persoonsvormend is en studenten de kans geeft om zinvolle ervaringen op te doen;
  • hoe opleidingen die reeds een stageaanbod hebben dit aanbod voldoende veelzijdig kunnen maken en hun studenten de kans kunnen bieden om verschillende ervaringen op te doen;
  • hoe het stageproces en praktijkaanbod binnen een faculteit met talrijke en uiteenlopende stageprofielen kan worden gefaciliteerd en op een coherente en efficiënte wijze gecommuniceerd;
  • of opleidingen over hun disciplinaire (en facultaire?) grenzen kunnen samenwerken om bij te dragen tot de disciplinaire persoonsvorming van hun studenten, en zo ja, via welke activiteiten.

 

Date:1 Oct 2017  →  30 Sep 2018
Keywords:Onderwijsbeleid
Disciplines:Education curriculum, Linguistics, Theory and methodology of linguistics, Other languages and literary studies, History, Art studies and sciences