< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Wuk ister goande? De sociogeografische determinanten van het West-Vlaamse zelfstandig vragend voornaamwoord onder de loep

Boekbijdrage - Hoofdstuk

In een taaltypologische beschrijving van onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden in de Zuid-Nederlandse dialecten merken De Vogelaer & Vandenberghe (2006:97) terloops op dat er zich in westelijk West-Vlaanderen mogelijk een nieuw onbepaald voornaamwoord aan het ontwikkelen is, namelijk entwuk. Die vorm zou recent ontstaan zijn (een hypothese bevestigd door Ghyselen 2016) naar analogie met de vorm entwat, maar meer gegevens zijn volgens De Vogelaer & Vandenberghe (2006:97) nodig U+2018over het gebruik en de geografische verspreiding van de drie vragende vormen (wat, wuk en wiene) en de twee onbepaalde vormen (entwat en entwuk) (U+2026) [om] meer duidelijkheid [te] brengen omtrent de historische en functionele samenhang tussen alle vormen.U+2019 Die gegevens zijn tot op vandaag niet voorhanden. Vooral over het zelfstandige vragend voornaamwoord zijn de beschikbare data schaars: in de traditionele materiaalverzamelingen voor de Vlaamse dialecten wordt het vragende voornaamwoord niet opgevraagd en noch in de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), noch in de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) zijn er gegevens over terug te vinden. Ter gelegenheid van JacquesU+2019 emeritaat trachten wij deze lacune op te vullen. We bestuderen eerst het weinige, beschikbare materiaal over het zelfstandig vragend pronomen en combineren vervolgens inzichten uit de traditionele dialectologie met methodes uit de kwantitatieve sociolinguïstiek om de sociogeografische determinanten van het West-Vlaamse zelfstandig vragend pronomen in kaart te brengen.
Boek: Woorden om te bewaren : huldeboek voor Jacques Van Keymeulen
Pagina's: 67 - 82
ISBN:9789492944221
Jaar van publicatie:2018