< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Waar is het water (nog steeds) te diep? De evolutie van drempels voor theaterbezoek

Boekbijdrage - Hoofdstuk

We weten vanuit de vorige en huidige participatiesurvey(s) dat er heel wat groepen binnen de Vlaamse bevolking niet of nauwelijks participeren aan het cultuuraanbod. Sociale en culturele factoren blijken nog steeds een belangrijke rol te spelen in het verklaren van het waarom sommige groepen minder theatervoorstellingen bijwonen. In deze bijdrage kijken we meer specifiek naar de redenen die de non-participanten zelf opgeven voor het niet participeren aan theatervoorstellingen. We gaan na of er een evolutie is (tussen 2004 (,2009) en 2014) in het opgeven van bepaalde drempels en of het soort van drempel dat genoemd wordt, te linken is aan bepaalde demografische en/of culturele kenmerken en meer specifiek aan het opleidingsniveau. In een volgende stap gaan we na of er (over de verschillende edities) trends identificeerbaar zijn in de drempels die niet-participanten noemen, naargelang opleidingsniveau. Volgende drempels worden in de analyse opgenomen: informatiedrempels, sociale drempels, geografische drempels, financiële drempels, tijdsgebrek en motivatiedrempels.Zowel vanuit beleid als vanuit de culturele sector werd sterk ingezet op het wegwerken van drempels. Hierbij werd gefocust op meerdere sporen: nieuwe vormen van communicatie, wegwerken van financiële drempels, inzetten op gezinnen en kinderen, U+2026 De nadruk op praktische drempels is vanuit beleidsperspectief logisch, want er is, zowel vanuit beleid als vanuit culturele instellingen, makkelijker op in te spelen dan op motivatiedrempels. Deze praktische drempels zijn eerder gedaald in 2014 in vergelijking met de vorige edities, in tegenstelling tot de interessedrempel. De meest opvallende vaststellingen zijn dat hoger opgeleide niet-participanten voornamelijk spreken van tijdsdruk en lager opgeleiden vaak desinteresse opgeven (eerder dan praktische belemmeringen) als reden voor hun non-participatie. In 2014 duidt 58% van de hoger opgeleiden deze tijdsdrukdrempel aan en 80% van de lager opgeleiden kiest voor de interessedrempel. Sterke evoluties in drempel-ervaring naargelang opleidingsniveau zijn evenwel niet vast te stellen.
Boek: Participatie in Vlaanderen 2 : eerste analyses van de participatiesurvey 2014
Pagina's: 107 - 132
ISBN:9789462922457
Jaar van publicatie:2015