< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018

Boek - Boek

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Migratie en integratie vormen dan ook centrale begrippen in onze huidige maatschappij, zowel voor het beleid, de media, de onderzoekswereld en het middenveld als voor de bredere samenleving. Deze concepten zijn allesbehalve eenduidig en verwijzen naar een realiteit die complex en genuanceerd is. Jongvolwassenen die in Vlaanderen studeren, partners die hun familie vervoegen, hooggeschoolden die in Vlaanderen werken, vluchtelingen die asiel aanvragen, seizoenarbeiders die hier voor korte duur komen werken,... De superdiversiteit van de in Vlaanderen verblijvende bevolking vormt een belangrijke uitdaging voor het beleid en de dienstverlenende maatschappij. De veelheid aan profielen naar land van herkomst, nationaliteit, taal, religie of identiteit en de complexiteit van migraties – zowel in beweging (duur en grootte) als in wettelijke migratiekanalen en -categorieën – vragen om een adequaat beleid en maatregelen die afgestemd zijn op de diverse noden en omstandigheden van al deze verschillende groepen en de bredere bevolking waarvan ze inherent deel uitmaken.Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 is de derde editie van een periodiek rapport dat administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen bundelt en duidt, binnen een Belgisch en Europees kader. Bovendien geeft de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor ook uitgebreide informatie over de omvang en de maatschappelijke positie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen. Het rapport is een gezamenlijk project van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Statistiek Vlaanderen. Het sluit aan bij bestaande rapporten en monitors, zoals het Jaarverslag Migratie van Myria (het Federaal Migratiecentrum) en de Belgische Socio-economische Monitoring van Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze rapporten bevatten systematisch opgevolgde gegevens over migratie en diversiteit op Belgisch niveau. De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor doet dit voor Vlaanderen.Het verzamelen en ontsluiten van cijfers op het Vlaamse niveau is noodzakelijk gezien de diverse migratierealiteiten die de gewesten kennen. Daarnaast worden de gevolgen van migratie ook op regionaal niveau behandeld, onder meer via het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Gegevens over migratiebewegingen, verblijf, socio-economische positie en maatschappelijke participatie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen vormen belangrijke informatie voor de planning, ontwikkeling en evaluatie van dit beleid. Gezien migratie en integratie transversale thema’s zijn die betrekking hebben op verschillende maatschappelijke domeinen, is dit rapport evenzeer een zinvol instrument voor andere beleidsdomeinen zoals werk, onderwijs, welzijn of huisvesting. Deze monitor richt zich ten slotte niet enkel op beleidsmakers en administraties, maar ook op universiteiten en onderzoeksinstellingen, middenveldorganisaties en het brede publiek. Er is dan ook extra aandacht besteed aan het op een toegankelijke manier voorstellen van de gegevens over de vaak complexe migratie- en integratiebegrippen en -fenomenen.
Pagina's: 311 p.
Jaar van publicatie:2018