< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Veldproeven met biogebaseerde meststoffen

Boek - Rapport

In Vlaanderen en andere Europese regioU+2019s heerst een paradoxale situatie waarin de veeteelt een overmaat aan nutriënten produceert, terwijl de akker- en tuinbouw een bijkomende behoefte heeft aan nutriënten onder de vorm van kunstmest. Intensieve dierlijke productie in Vlaanderen leidt tot een overproductie van nutriënten onder de vorm van mest ten opzichte van de regionale bemestingsnoden, met eutrofiëring van het grond- en oppervlaktewater tot gevolg. Volgens het meest recente voortgangsrapport van de Mestbank (2013) was de Vlaamse Mestbalans, die het verschil weergeeft tussen aanbod en afzet van dierlijke mest, in 2012 echter voor het 5e jaar op rij opnieuw in evenwicht. Dit betekent dat alle landbouwbedrijven in staat zijn om hun dierlijke mest af te zetten conform het Mestdecreet door uitrijding, export of verwerking van mest. Dit wil evenwel niet zeggen dat het mestprobleem opgelost is, aangezien een aantal landbouwbedrijven nog steeds kampt met een balansprobleem en de waterkwaliteit onvoldoende snel verbetert. Nochtans worden door het verwerken van mest en digestaat waardevolle eind- en bijproducten gegenereerd die als biogebaseerde kunstmestvervangers gebruikt kunnen worden en aldus kunnen bijdragen tot het sluiten van de nutriëntenkringlopen in de landbouw. Het verbinden van de plantaardige en dierlijke productie door de verdere ontwikkeling van mest- en digestaatverwerking is dan ook essentieel binnen het kader van de duurzame landbouw. Het Interreg IVb. project Biorefine pakt de knelpunten aan om de nutriëntencycli zo maximaal mogelijk te sluiten in de overgang van een fossielgebaseerde naar een biogebaseerde economie. Het sluiten van nutriëntencycli door de introductie van biogebaseerde bemestingsstoffen in de landbouw lijkt namelijk moeilijk te realiseren door onder andere een gebrek aan inzichten in de samenstelling en eigenschappen van deze producten en de impact ervan op gewasopbrengst en bodemkwaliteit. Het was dan ook noodzakelijk om fysico-chemische analyses en veldexperimenten uit te voeren om de bemestingswaarde van mogelijke alternatieven voor minerale kunstmest in kaart te brengen. Deze brochure bundelt de resultaten van een groot aantal veldproeven uitgevoerd op verschillende gewassen door diverse Vlaamse instituten sinds 2008. De verworven inzichten betreffende de eigenschappen en impact van biogebaseerde bemestingsproducten op de teelt van een brede range van gewassen, verspreid in tijd en ruimte, zijn cruciaal voor de verdere stimulatie van U+201Cgroene meststoffenU+201D in Vlaanderen.
Pagina's: 50 p.
Jaar van publicatie:2015