< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Over vaardiger worden in particperen

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Wie strategische planning zegt, zegt participatie. Strategische planning vertrekt van de stelling dat we niet alles kunnen plannen en dus keuzes moeten maken; voor strategische locaties, strategische uitdagingen, in samenwerking met strategische spelers. Strategische planning gaat er ook van uit dat planners ter aller tijde bereid moeten zijn om deze keuzes te herzien, omdat er altijd andere locaties, uitdagingen en spelers kunnen opduiken. Dit doet Louis Albrechts besluiten dat “much of the (planning) process lies in making the tough decisions about what is most important for the purpose of producing fair, structural responses to problems, challenges, aspirations, and diversity” (2004, p.751). Dit betekent dat strategische planning complex is en we dit dus nooit alleen aan planners kunnen overlaten. Albrechts schrijft dan ook dat het ‘maken van moeilijke beslissingen’ om draagvlak vraagt en om het betrekken van zo veel mogelijk maatschappelijke groepen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen steunt op de principes van strategische planning. Bijgevolg is participatie een vast onderdeel van het ruimtelijk beleid. Bij de goedkeuring van het Structuurplan in 1997 gaf de Vlaamse Regering, via een omzendbrief, advies aan gemeenten rond het tijdig betrekken van burgers en middenveld bij de opmaak van structuurplannen. Sinds 2005 is participatie wettelijk verplicht: zo bepaalt het gemeentedecreet2 dat gemeenten hun burgers moeten betrekken bij het uitwerken van (ruimtelijk) beleid en hun (ruimtelijke) beslissingen moeten transparant maken. Ook het Stedenbeleid zet in op participatie. Zo beoordeelt de jury voor de stadsvernieuwingsprojecten projectvoorstellen niet alleen op hun (ruimtelijke) kwaliteit, maar ook op het participatietraject dat ze zullen inzetten. Eenzelfde geluid bij het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat inzet op ‘gelijkwaardig partnerschap’ en ‘geïntegreerde ontwikkeling’. Het gevolg is een enorme toename aan participatieve projecten
Boek: Plandag 2017
Aantal pagina's: 10
Jaar van publicatie:2017
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening