< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor inplanting van een leidingstraat tussen de zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied (Geleen)

Boek - Rapport

Ondertitel:Ruimtelijk-Technisch vooronderzoek
Begin 2015 startten de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen samen met de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie Essenscia een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de inplanting van een ondergrondse leidingstraat van 70 meter breed tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. In september en oktober 2015 werden het lopend onderzoek en de aanpak toegelicht aan alle betrokken Vlaamse administraties, provincie- en gemeentebesturen en sectororganisaties. De haalbaarheidsstudie is eind april 2016 afgewerkt, na aanvulling met een risico-analyse en een onderzoek naar de mogelijkheid voor de aanleg van een verbinding naar Linkeroever binnen de haven. De haalbaarheidsstudie leverde een netwerk van mogelijke segmenten op, maar maakt nog geen keuzes. De selectie en uiteindelijke keuze van een tracé zal in de volgende stap gebeuren. Hiervoor is bijkomend onderzoek nodig naar veiligheid, milieu-effecten, financiering, technische uitwerking… De haalbaarheidsstudie Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied bestaat uit twee delen: Het eerste deel is een ruimtelijk en technisch vooronderzoek om zicht te krijgen op alle mogelijke locaties voor segmenten van een leidingstraat van ongeveer 70m breed. Dit onderzoek gebeurde op hoofdlijnen, individuele aansluitingen van chemische bedrijven werden nog niet bestudeerd. Het onderzoek leidde tot een netwerk van mogelijke segmenten, maar maakt nog geen keuzes. Het tweede deel bestaat uit een plan van aanpak voor de planvorming, ontwikkeling en realisatie. Het plan van aanpak geeft aan welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd (bv. op vlak van veiligheid, maatschappelijke kosten/baten of milieu), welke processtappen nodig zijn om tot een reservatie te komen en hoe lokale actoren en bevolking hier best bij worden betrokken.

Aantal pagina's: 169
Jaar van publicatie:2016
Toegankelijkheid:Open