< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Nieuw onderzoek naar taalbeleid en taalvariatie in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Willem I

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Taalkwaliteit en taalvariatie in de rechtspraak ten tijde van Willem I

Rik Vosters & Wim Vandenbussche


Op de sociolinguïstische conferenties van 1995, 1999, 2003 en 2006 werd uitvoerig bericht over het historisch-sociolinguïstische onderzoeksprogramma dat sinds medio jaren '90 aan de Vrije Universiteit Brussel loopt (zie de bijdragen van De Groof, Vandenbussche, Van Hecke en Willemyns in de diverse conferentiebundels). Van de oorspronkelijke opzet om een grondige sociolinguïstische beschrijving te bieden van taalvariatie, taalcontact en taalkwaliteit in het negentiende-eeuwse Vlaanderen werden inmiddels vrijwel alle deelaspecten behandeld. Steeds opnieuw werd met originele archiefbronnen nagegaan hoe het met de taal gesteld was in een specifiek sociolinguïstisch subdomein (lagere-midden-hogere klasse, administratie, pers), en telkens weer moesten we vaststellen dat de feiten in de archieven niet strookten met de 'algemeen aanvaarde visie' op taalevolutie en taalkwaliteit in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de lange negentiende eeuw.

Een van de overblijvende lacunes betreft het taalgebruik in de gerechtelijke sfeer. In deze bijdrage wordt daarom een nieuwe project voorgesteld dat zich richt op een taalkundige analyse van een uitgebreid corpus handgeschreven teksten uit de tijd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Het gaat om assissendossiers uit heel Vlaanderen, die per definitie een veelvoud aan documenten bevatten, gaande van minder formele stukken op lokaal niveau (brieven, getuigenissen, politieverslagen) tot het routinewerk van professionele scribenten. Zowel qua tekstsoort als qua sociale achtergrond betreft het dus een bijzonder rijk corpus, dat geanalyseerd wordt op vlak van taalbeheersing en standaardisering. De gegevens worden teruggekoppeld aan vroegere onderzoeksresultaten en zullen ons toelaten om op empirische basis uitspraken te doen over effect en success (?) van koning Willems taalpolitiek.
Boek: Artikelen van de Zesde Anéla-conferentie
Pagina's: 389-395
Aantal pagina's: 7
ISBN:978-90-5972-317-7
Jaar van publicatie:2009
Trefwoorden:historical sociolinguistics, Dutch
  • ORCID: /0000-0002-1389-4010/work/75084877
  • ORCID: /0000-0002-5985-6933/work/68880398