< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De vernieuwing van het statistiekonderwijs in Vlaanderen: percepties en betekenisgeving in het implementatieproces

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Het implementeren van onderwijsvernieuwingen is complexer dan het louter uitvoeren van pedagogisch-didactische innovatievoorschriften. Innovatie-onderzoek leert dat gecontextualiseerde processen van interpretatie de feitelijke implementatie bepalen. Dit artikel rapporteert over een onderzoek naar de perceptie door leerkrachten van de vernieuwingen in het statistiekonderwijs in Vlaanderen. Via semigestructureerde interviews van 20 wiskundeleerkrachten werden gegevens verzameld over hun perceptie en evaluatie van het vernieuwde statistiekcurriculum. Een kwalitatief-interpretatieve analyse maakt duidelijk dat de congruentie tussen de innovatie-inhoud en de opvattingen van de leerkrachten over hun onderwijstaken een cruciale rol speelt in de feitelijke implementatie van deze onderwijsvernieuwing. Zowel de leerkrachten die de vernieuwing verwelkomen als degenen die er kritisch tegenover staan, beroepen zich daarenboven op het belang van de leerlingen om hun stellingname te legitimeren. Verder blijkt ook de omvang van het aantal uren wiskunde in het curriculum een mediërende rol te spelen in de implementatie.
Tijdschrift: Pedagogische Studiën: Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde
ISSN: 0165-0645
Issue: 2
Volume: 87
Pagina's: 134 - 151
Jaar van publicatie:2010