< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Bodycams en (integer) politioneel optreden

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Sinds 2018 mag de Belgische politie gebruik maken van bodycams (ookwel body-worn cameraU+2019s) en dashcams. PZ Westkust experimenteerde alseerste zone met bodycams, maar ook andere zones zijn reeds gevolgd (bv.PZ Mechelen-Willebroek, PZ Lokeren, PZ Antwerpen en PZ Gent). Vaakgaat het echter om specifieke en afgebakende gelegenheden zoals deGentse Feesten of ter ondersteuning bij huiszoekingen door het drugsondersteuningsteam.Buitenlandse ervaringen met bodycams leren ons dat het gebruik ervaneen aantal voordelen heeft: verhoogde transparantie en toegenomen legitimiteitvan politie (men aanvaardt met andere woorden het politiegezagmeer), een positief effect op het gedrag van zowel politiemensen als burgers,en, bijgevolg, een daling van het aantal klachten (Morrow, Katz &Choate, 2016). In sommige gevallen kunnen de opnames ook als onderdeelvan het gerechtelijk dossier nuttig zijn. In een recent onderzoek bijde Los Angeles Police Department (McCluskey et al., 2019) werd bovendienaangetoond dat het gebruik van bodycams een positief effect had ophet gedrag van politie in het algemeen en procedurele rechtvaardigheid inhet bijzonder, en dit zonder voorafgaande training of bewustwording.Dat lijkt dus in veel gevallen een positieve evolutie te zijn. Er worden echterook kritische vragen gesteld. Wat met de privacy van de burger? Watmet de privacy van de politieambtenaar? Wat indien er een opname werdgemaakt waarin het optreden van politie in slecht daglicht komt te staan?Negatieve berichtgeving heeft immers een veel groter gevolg dan positieveberichten (McCluskey et al., 2019). Hoe verhoudt deze innovatiezich ten opzichte van de wetgeving? Wordt er een beleid rond ontwikkelddat dit in goede banen leidt? Het overlaten van de keuze tot het al danniet aan- of uitzetten van de bodycam aan de individuele politieambtenaarkan immers leiden tot misleidend bewijs en een grotere negatieverespons opwekken (Kampfe, 2015).In deze bijdrage wordt ingegaan op de voordelen en nadelen van hetgebruik van bodycams, de impact van bodycams op de integriteit en deethische vragen die daarrond bestaan. Tot slot wordt ook stilgestaan bij devraag in welke mate opleiding en een duidelijk beleidskader nodig zijn omhet gebruik van bodycams in goede banen te leiden.
Boek: Technologie, ethiek en beleid
Pagina's: 107 - 121
ISBN:9782509035004
Jaar van publicatie:2019