< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over een voorstel voor translocatie van beschermde soorten in de haven van Antwerpen

Boek - Boek

Een bedrijf wil in de haven van Antwerpen een nieuwe site bouwen en exploiteren. Het gaat om een oppervlakte van 95 ha. Het terrein is actueel deels bebost en deels braak. Om dit project te realiseren vraagt het bedrijf een afwijking van de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit1 voor enkele soorten die voorkomen op Bijlage 1 van het Soortenbesluit. Het gaat om bijenorchis, grote keverorchis, blauwvleugelsprinkhaan, (een nest van) behaarde rode bosmier, echt duizendguldenkruid en rugstreeppad. Daarnaast zijn grote oppervlaktes korstmos aanwezig. Om de impact op deze soorten te milderen wordt voorgesteld om een aantal soorten te verplaatsen. Er wordt advies gevraagd aan het INBO over die translocatie.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Struwelen, Fauna, Versnippering, Antwerpen, Ruigten en pioniersvegetaties, Flora, Vallei- en moerasbossen, Amfibieën en reptielen