< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de karakterisering van SBZ-deelgebieden volgens grondwaterafhankelijkheid als setting voor het vergunningenbeleid

Boek - Boek Conferentie Proceedings

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten om voor elk plan of project dat mogelijk significante effecten kan veroorzaken op een speciale beschermingszone, een passende beoordeling te maken. Het INBO werkt aan een reeks adviezen die de vergunningverleners ondersteuning bieden bij de wetenschappelijke beoordeling van de mogelijke effecten van een plan of project op de grondwaterhuishouding. In dit advies bekijken we de geografische ligging van de habitats die voor grondwaterstandsdaling gevoelig zijn.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open