< Terug naar vorige pagina

Project

Waardering voeders voor rundvee, varkens en kleinvee (VEEVOEWA)

Centrale onderzoeksvraag/doel
Wat is de precieze voederwaarde van ruwvoeders en krachtvoeders voor runderen, varkens, pluimvee en konijnen? Kunnen wij voor bepaalde van deze producten eenvoudige, snelle en goedkope laboratoriumtechnieken ontwikkelen en testen op hun betrouwbaarheid, zodat de voederwaarde in de praktijk beter en sneller kan worden ingeschat? De kwaliteit en samenstelling van veevoeder evolueert voortdurend als gevolg van plantenveredeling, teelt-, oogst- en bewaartechnieken, productieprocédés, het klimaat… Ook komen er nieuwe voedermiddelen en bijproducten op de markt en worden allerlei voederadditieven ontwikkeld. Verder verfijnen de; inzichten in de verteringsfysiologie en de technieken van voederwaardering. Dit alles maakt  dat de Vlaamse veehouderij vragende partij blijft om actuele en accurate voederwaardegegevens te verkrijgen.

Onderzoeksaanpak
ILVO bepaalt de chemische samenstelling en eventueel de fysische eigenschappen van voedermiddelen met, in de mate van het mogelijke, geaccrediteerde methoden. Behalve labtests voeren de ILVO-onderzoekers ; verteringsproeven met runderen, schapen, varkens, pluimvee en konijnen uit volgens algemeen vastgelegde technieken. De bekomen referentiegegevens worden gebruikt om meer eenvoudige labotechnieken (chemische en fysische parameters, in vitro verteerbaarheid, NIRS) te testen of te ontwikkelen. ILVO volgt nauwkeurig de wetenschappelijke literatuur op om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in voederwaarderingstechnieken.

Relevantie/Valorisatie
In de Vlaamse intensieve veehouderij met enerzijds kwaliteitsvolle dierlijke producten en anderzijds strenge uitscheidingsnormen dient de voorziening van nutriënten zo goed mogelijk in overeenstemming te zijn met de behoeften van de dieren. Dit is slechts mogelijk mits een snelle en accurate waardering van de gebruikte voedermiddelen. De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld op internationale congressen en nationale en lokale studiedagen en gepubliceerd in wetenschappelijke en vulgariserende tijdschriften. De opgedane expertise wordt verder gevaloriseerd via dienstverlening aan de sector o.a. labotechnieken en formules voor het schatten van de voederwaarde ten behoeve van ontledingslaboratoria en veevoederlabo's, informatie over de voederwaarde/effect van nieuwe producten en alternatieve voedermiddelen voor de veevoedersector en de veehouders, nieuwe kwaliteitsparameters in de plantenveredeling.
Datum:1 jan 2011 →  Heden