< Terug naar vorige pagina

Project

Voorbij het rolconflict? Arbeidsflexibiliteit, taakverdeling en de balans tussen werk en gezin in Europa.

Flexibiliteit heeft de afgelopen decennia een prominente plaats ingenomen in de (arbeids)sociologische literatuur. De mate van onzekerheid waaraan bedrijven worden blootgesteld is verhoogd onder invloed van de toenemende internationalisering van de economie, hetgeen tot groeiende concurrentiedruk leidt, evenals de veranderende rol van de overheid in beleidsinterventie op sociaaleconomisch gebied. Dit heeft vervolgens een groeiende vraag naar arbeidsflexibiliteit aangezwengeld, met het oog op het snel kunnen inspringen op een continu veranderende marktomgeving. Als een gevolg van deze nood aan een flexibel aanpassingsvermogen, zijn bestaande vormen van zekerheid of stabiliteit, waarop werknemers konden vertrouwen, onder druk komen te staan. In een economische context van constante omwenteling en mogelijkheden voor delokalisering op mondiale schaal, gecombineerd met een toenemende diversificatie van de arbeidsmarkt, is het moeilijk om nog baanzekerheid te garanderen. Niettemin hebben mensen eenzekere mate van stabiliteit als werknemers nodig om over het vertrouwente kunnen beschikken dat nodig is voor het invullen van hun andere maatschappelijke rollen, zoals die van consument, ouder en burger. Dit spanningsveld tussen de flexibilisering van het arbeidsleven en de aanhoudende nood aan stabiele verwachtingen ligt aan de basis van voorliggend doctoraatsvoorstel.</>
In dit project zal worden bestudeerd hoe de met spanning tussen behoeften aan flexibele aanpassing en vragen naar werkzekerheid wordt omgegaan binnen bedrijven, in welke mate dit wordt beïnvloeddoor de nationale institutionele context waarbinnen een bedrijf opereert, en welke rol sociale actoren in het bijzonder management en vakbonden en de (machts)relaties tussen hen spelen in het balanceren van flexibiliteit en zekerheid. Dit is vernieuwend in drie opzichten: het brengtde beleidsdiscussie omtrent flexibiliteit en zekerheid terug naar het bedrijfsniveau, waar management en werknemers daadwerkelijk de effecten van beleid ondervinden, en koppelt dit aan de macrocontext; het introduceert een politiek element, aangezien het de verschillende belangen van debetrokken partijen in beschouwing neemt; en het werkt een theoretisch kader uit waarbinnen het flexibiliteits- en zekerheidsprobleem empirisch kan worden onderzocht. Concreet wordt een casestudie design voorgesteld,waarin acht vestigingen van vier verschillende multinationale ondernemingen (MNO) worden bestudeerd. Er zullen twee vestigingen van elke MNO worden onderzocht, telkens één in België en één in Nederland. Deze onderzoeksopzet laat toe om zowel variatie tussen landen als tussen bedrijven onder de loep te nemen. De dataverzameling gebeurt aan de hand van systematische kwalitatieve methoden en instrumenten.</>
Datum:1 okt 2009  →  3 okt 2011
Trefwoorden:Work-family conflict, Comparative research, Case studies, Industrial relations, Labour markets, Flexivurity, Work-life balance, Flexibility
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie
Project type:PhD project