< Terug naar vorige pagina

Project

Vergroten van uitloopgebruik door kippen in mobiele stallen, in combinatie met de productie van korte omloop hout (KUIKKOH)

Centrale onderzoeksvraag/doel
Wat is, in een systeem van professionele kippenkweek met uitloop in openlucht, het effect van de aanwezigheid van korte-omloophout in de uitloopzone, zowel op het gedrag en de kwaliteit van de kippen als op de groei van het korte-omloophout? Kippen met toegang tot een vrije uitloop blijken in de praktijk weinig gebruik te maken van de buitenruimte. Slechts een deel van de dieren durft naar buiten, de meeste blijven dan nog dicht bij de stal. Waarschijnlijk doen kippen dat omdat ze zich in de uitloop onbeschermd voelen tegen roofdieren en barre weersomstandigheden. Er zijn wetenschappelijke indicaties dat beschutting een belangrijke rol speelt in het uitloopgebruik. Welk type beschutting het meest geschikt is, is nog niet bekend. Méér daadwerkelijke en beter spreidende buitenloop zou gunstig zijn voor het dierenwelzijn én voor het milieu.

Onderzoeksaanpak
In een proefopstelling bij de ILVOafdeling 'kleinvee' planten we een perceel voor 50% aan met korte-omloophout (wilgen), de andere 50% bestaat uit grasland. Hierop houden we steeds vier groepen langzaamgroeiende vleeskippen in mobiele stallen, die elk toegang hebben tot de wilgen en tot het grasland. We monitoren de locatie van de dieren door middel van automatische positiebepaling. Zo bepalen we of de dieren een voorkeur hebben voor het wilgenperceel of het open grasland. Via analyse van de verzamelde data per individueel dier zoeken we naar relaties tussen uitloopgebruik en persoonlijkheid, vleeskwaliteit, en welzijnsparameters. Daarnaast bepalen we de effecten (van de aanwezigheid van de kippen) op de groei en productie van de wilgen, en op de nutrientenhuishouding in de bodem.

Relevantie/Valorisatie
Als kippen meer naar buiten gaan en zich beter verspreiden over de uitloop er is meer ruimte per dier beschikbaar, en is er meer kans om natuurlijk gedrag te vertonen zoals scharrelen en stofbaden. Een betere verspreiding over de uitloop reduceert ook de kans op intensieve puntvervuiling. Dit onderzoeksproject levert antwoorden op de vraag hoe een uitloop het best ingericht kan worden. Als het korte-omloophout de uitloop-doelstellingen realiseert, dan kan de teelt en periodieke oogst ervan ook een extra inkomen voor de landbouwer betekenen, omdat de vraag naar biomassa stijgt. Andersom zou het voor korte-omloophouttelers mogelijk zijn om als extra inkomen vleeskippen in mobiele stallen op de percelen te houden.

Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
Wageningen UR
Datum:1 jan 2014 →  31 dec 2017