< Terug naar vorige pagina

Project

Verduurzaming van tijdelijk stedelijk ruimtegebruik

Dit doctoraatsproject heeft tot doel inzicht te krijgen in het potentieel van tijdelijk stedelijk ruimtegebruik. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst middenveld organisaties, burgers en lokale overheden beter te kunnen begeleiden in hun poging het stedelijke sociale weefsel te vernieuwen, waarbij de tijdelijke effecten van het initiatief limitaties in tijd en ruimte kan overstijgen. Tijdelijke invullingen hebben namelijk de mogelijkheid om te functioneren als een experimentele broedplaats van waaruit sociale en stedelijke innovatie kan ontstaan die los staat van het huidige economische, sociale en politieke milieu. Bovendien faciliteren tijdelijke invullingen het tot stand brengen van relaties met en tussen kwetsbare groepen die vandaag moeilijkheden ervaren om zich een plaats in de stad eigen te maken. Tegelijkertijd rijzen vragen met betrekking tot het tijdelijke karakter van deze stedelijke initiatieven en uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid. Tot op heden is er weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheid van tijdelijk ruimtegebruik. Het doel van dit doctoraatsproject is dan ook om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp op basis van kwalitatief onderzoek met een etnografische insteek. Een aantal case studies in Vlaanderen zullen als basis fungeren voor het onderzoek. De resultaten worden gebruikt om na te denken over de mogelijke implicaties voor sociaal-ruimtelijke initiatieven, publiek bestuur en planmatige beleidsinitiatieven in de stad.

Datum:1 apr 2021  →  Heden
Trefwoorden:Temporary urban space, Sustainability, Governance
Disciplines:Stedelijke en regionale geografie, Openbaar bestuur
Project type:PhD project