< Terug naar vorige pagina

Project

Van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bouwstenen voor een teamgericht perspectief op het opleiden van leraren en het omgaan met diversiteit.

(korte versie) Binnen de Antwerpse grootstedelijke context vormt superdiversiteit het vertrek‐ en eindpunt van kwalitatief (hoger) onderwijs. Op de vraag hoe om te gaan met die diversiteit, en hoe (toekomstige) leraren daartoe op te leiden, zijn evenwel meerdere antwoorden mogelijk én nodig. Dit project zet daarom in op het delen en (her)ontwerpen van verschillende manieren van aanpak, met als doel hoogstaand en innoverend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen. Binnen dit project zullen 'communities of practice' worden opgericht,  waarin lerarenopleiders uit verschillende opleidingen samenwerken rond een specifieke focus met de bedoeling om 'van onderuit' expertise te delen, bestaande praktijken op elkaar af te stemmen en/of nieuwe praktijken te initiëren. Deze worden opgericht rond drie prioritaire domeinen, waarin telkens een ander facet van diversiteit in de kijker staat: didactiek Nederlands aan anderstaligen (d.i. omgaan met talige diversiteit), urban education (d.i. omgaan met sociaalculturele diversiteit) en inclusief onderwijs (d.i. omgaan met specifieke onderwijsbehoeften)._____________________________________________________________Het project wil de transitie naar een vernieuwde lerarenopleiding vormgeven via instellingsoverschrijdende vakteams die inzetten op samenwerking, delen van expertise en collegiaal leren. Het project vertrekt vanuit een gemeenschappelijke gerichtheid op het bekwamen van toekomstige leraren in het lesgeven in een grootstedelijke context en zet in op impact op de (klas)praktijk in scholen en lerarenopleidingen. Het project omvat drie inhoudelijk met het centrale thema verbonden deelprojecten, de samenwerkingspraktijken of 'communities of practice': (1) "Omgaan met talige diversiteit. Kennisdeling rond Didactiek Nederlands aan anderstaligen" (talige diversiteit; co-promotoren: Jordi Casteleyn, Mathea Simons & Rianne Pinxten)(2) "Lesgeven aan superdiverse klassen. Ontwikkelen van een leerlijn 'urban education'" (urban education; co-promotoren: Paul Janssenswillen & Wouter Schelfhout)(3) "Inclusief onderwijs en specifieke onderwijsbehoeften" (inclusief onderwijs; co-promotoren: Elke Struyf & Ellen Vandervieren). Het project wordt praktisch vormgegeven als een samenwerking in de vorm van leergemeenschappen met personeelsleden uit de zeven partnerinstellingen van het voormalige Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt): CVO Crescendo, CVO Horito, CVO Provincie Antwerpen, CVO HBO 5 Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool en de Universiteit Antwerpen.Algemene output:- Uitbouw van gemeenschappelijke activiteiten (modules, stageactiviteiten en -begeleiding, lespakketten, …) die geïntegreerd kunnen worden in de curricula van de lerarenopleidingen- Stimuleren van collegiaal leren via team teaching- Aansluiting bij bestaande netwerken om leraren in Antwerpen aan te trekken en te versterken- Analyseren van stimulerende & belemmerende factoren in het werken met vakteamsSpecifieke output per samenwerkingspraktijk:- Uitwerken van een team teaching traject voor docenten - Uitwerken van een team teaching traject voor student-lerarenA.h.v. proefproject in 1e sem. 2017-2018 en starterspakketVia onderzoek naar de werking van de leergemeenschappen zal de impact ervan wetenschappelijk worden aangetoond/bijgestuurd ('design-based research'). De projectcoördinator (Carlijne Ceulemans tot 30.09.2017) zal daartoe worden ingezet als procescoach binnen de samenwerkingspraktijken. Ook is er tussentijdse opvolging van de samenwerkingspraktijken voorzien door een ad hoc AUHA-reflectiegroep & stuurgroep. Twee themadagen (in september 2017 – in mei 2018) staan borg voor de verdere verspreiding van de output binnen en buiten de deelnemende opleidingen.
Datum:15 dec 2016  →  31 mrt 2018
Trefwoorden:LERARENOPLEIDING, DIVERSITEIT
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen