< Terug naar vorige pagina

Project

Translating Transience to Togetherness: The Hmong Identity within the Conviviality in Europe

Dit onderzoek richt zich op de Hmongs in Europa, en in het bijzonder hoe ze de eigen identiteit behouden terwijl ze tegelijk manieren zoeken om samen te leven in de Europese context volgens het principe van ‘convivialiteit’.

De focus gaat voornamelijk naar de Hmong identiteit binnen het kader van samenleven met anderen vanverschillende achtergronden op vlak van taal, religie en etniciteit. Het onderzoek heeft als specifieke doelstelling een antwoord te bieden op volgende vragen: Hoe hebben de Europese Hmongs zich aangepast aan de plaatselijke samenleving of ‘geïntegreerd’ in de afgelopen veertig jaar? Hoe hebben ze zorg gedragen voor de kwetsbare leden van hun volk? Hoe hebben ze de eigen taal kunnen behouden in de context van de meertalige omgeving in Europa? Hoe gingen ze op emotionele wijze om met de eigen eetgewoontes?Hoe gingen ze om met herinnering en identiteit door middel van materiële cultuur?Hoe heeft emotional/intimacy laborhen door middel van rituelen ondersteuning geboden?Hoe hebben zij de eigen ervaringen tot uiting gebracht via kunst?

Dit onderzoekt streeft ernaar de diepgaande rol van emotioneel en intimiteitskapitaal van etnische vluchtelingen in het dagelijks leven te doorgronden door middel van ondersteuning in het netwerk van verwantschapsrelaties.Archiefonderzoek en etnografie vormen de twee belangrijkste methoden voor dataverzameling. Er is gekozen voor archiefonderzoek om de historische context te schetsen. Etnografische gegevens zijn gebaseerd op multi-sited veldwerk en participerende observatie.De sneeuwbalmethode en online werving werden aangewend om interlocutors te selecteren, waarbij rekening werd gehouden met leeftijd, gender, burgerlijke staat, locatie, beroep en hoeveelheid vrije tijd.De interlocutors behoren tot verschillende generaties: de eerste generatie, de 1.5 generatie (geboren in vluchtelingenkampen) en de tweede generatie (geboren in Frankrijk). In totaal omvat de etnografische studie 26 uitgebreide Hmong families in Frankrijk en 5 Hmong families in Duitsland.Op basis van empirische data poneert deze dissertatie als belangrijkste argument dat de Europese Hmong gemeenschapin staat is om op adequate wijze om te gaan met het leven in multi-diverse Europese samenlevingen door middel van het verwantschapsnetwerk,een traditionele cultuur die zorg hoog in het vaandel draagt, familie en gemeenschapstaalverwerving en planning, code-switching, conviviale eetpraktijken, adaptieve rituelen, creatief kunstwerk, enz.Emotioneel en intimiteitskapitaal wordt gegenereerd, verspreid en gereproduceerd in het integratieproces en het conviviaal samenzijn in het dagelijks leven.Als gevolg van hun aanpassingsstrategieën en inspanningen is de Europese Hmong gemeenschap erin geslaagd om de eigen etnische identiteit te behouden en bij te dragen tot solidariteit en convivialiteit in de superdiverse Europese context.Bevindingen van eerdere studies over de hervestiging van de Hmongs in Europa zijn bevestigd door het veldwerk van dit onderzoek.Zo speelt het verwantschapsnetwerk nog steeds een significante rol in de Hmong gemeenschap in Europa op dezelfde wijze als in de diaspora.Naast het bijwonen van huwelijksfeesten, samen een bedrijf oprichten en elkaar gezelschap houden, zijn leden van het verwantschapssysteem verantwoordelijk voor het zorg dragen voor kwetsbare leden door accommodatie aan te bieden en in ruil hierover het zorgwerk te delen. Emotioneel en intimiteitswerk draagt bij tot zorgwerk door anderen bij te staan in tijden van frustraties en angsten. Mijn onderzoek toont aan hoehet delen van emotionele momenten en het koesteren van samenhorigheid een intimiteitskapitaal opbouwt dat momenten van transitie en eenzaamheid kan vertalen en ombuigen tot een gevoelen van samenzijn.

Deze inspanningen ondersteunen de Hmong in de dagelijkse omgang in de gemeenschap en onder buren met verschillende achtergronden op etnisch, taal, godsdienstig en cultureel vlak.Deze doctoraatsverhandeling schuift een genuanceerde conceptualisering en studie naar voren, waarbij aangetoond wordt hoe emotioneel en intimiteitskapitaal ontluikt in het integratieproces en uitgedrukt wordt in multi-etnische interacties met anderen in de ontvangende maatschappij.Deze kwalitatieve en comparatieve studie draagt bij tot een beter begrip van de hervestiging van vluchtelingen in Europa op microniveau, naast ook nieuwe bevindingen rond identiteit en sociale cohesie onder individuen met een Zuidoost-Aziatischeachtergrond.

Datum:16 aug 2016 →  25 mei 2021
Trefwoorden:Hmong diaspora, identity, new media
Disciplines:Antropologie
Project type:PhD project