< Terug naar vorige pagina

Project

Strategisch basisonderzoek rond 'global warming challenges'.

Het doel van dit project is het formuleren van een projectvoorstel dat de onderzoeksvraag aanpakt hoe multi-partij-samenwerking (MPC) een essentieel instrument kan worden in het ontwerpen van gepaste antwoorden op het klimaatprobleem. Hiertoe dienen vijf tot dusver ge├»ndentificeerde onderzoeksvragen verder opgehelderd te worden. Deze vijf doelstellingen komen overeen met de vijf fasen van een MPC: Wat zijn de antecedenten van MPCs voor klimaatverandering? Wat zijn de optimale processen en competenties voor actoren voor klimaat-ge├Ârienteerde MPCs? Welke maatstaven kunnen de resultaten van zulke MPCs ondersteunen en meten ? Aan welke voorwaarden dient voldaan te worden om succesvolle resultaten van MPCs te vertalen naar het versterken en repliceren van zulke resultaten? Welke voorwaarden faciliteren de multiplicatie van succesvolle MPCs in het aanpakken van klimaatverandering naar nieuwe velden van sociale relaties en nieuwe praktijkdomeinen? Het onderzoeksconsortium zal een coherente set van selectiecriteria ontiwkkelen en zal relevante cases identificeren voor empirische observatie. Deze cases zullen gebruikt worden om onze conceptuele assumpties empirisch te valideren. Bovendien moet het selectiekader volledig tegemeot komen aan het valorisatietraject. Deze cases moeten de gelegenheid bieden om te demonstreren dat MPCs een waardevol instrument kan zijn in het overwinnen van technologische, motivationele, cognitieve en capaciteitsobstakels. Ten eerste moet de selectie van cases empirische settings beogen die voor een significant aandeel van broeikasgasemissies instaan. Ten tweede dient de selectie in praktijkgemeenschappen te worden gedaan die in principe ruimte hebben om de broeikasgasemissie te verminderen in de toekomst. Ten derde dienen de cases gerelateerd te zijn aan settings die voldoende homogeen om voor analytische rigeur te zorgen in dee interpretatie van onderzoeksresultaten. Ten vierde moet het selectiekader ook voldoende variatie en heterogeniteit toelaten in termen van interafhankelijkheid van sociale relaties om alle onderzoeksdoelstllingen te kunnen dekken alsook alle conceptuele dimensies van de geschiedenis en evolutie van MPCs. Tenslotte dienen de geselecteerde cases te bestaan uit actoren die in het valroisatietraject willen betrokken worden.
Datum:1 jan 2009  →  28 feb 2010
Trefwoorden:Global warming challenges
Disciplines:Productie van landbouwdieren, Productie van landbouwgewassen, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen, Bosbouw, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie