< Terug naar vorige pagina

Project

Spektakelcultuur. Een interdisciplinair platform voor historisch onderzoek naar film-, theater-, dans- en muziekopvoering.

Deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) wil een trendbreuk tot stand brengen en wars van instellingen en disciplines, onderzoekers samenbrengen om hun lopend onderzoek naar spektakelcultuur inhoudelijk en methodologisch te vergelijken, om een stand van zaken te schetsen maar eveneens om nieuwe, inter-, trans- en multidisciplinaire onderzoekshypotheses of -vragen te ontwikkelen. Daarbij wordt het voortouw genomen door onderzoekseenheden die vanuit Vlaamse instellingen opereren, maar is het expliciet de bedoeling om, met de hulp van de hier aangevraagde financiering, over de taal- en landgrenzen heen te kijken en samenwerkingsverband te smeden met onderzoekers die focussen op Franstalig België en op andere regio's of landen waarmee er een sterkere culturele interactie was (bvb. Nederland, Frankrijk). Op die manier kunnen ook internationale netwerken waarin Vlaamse actoren participeren diepgaander ontgonnen worden. Verder wil de WOG ook ervaren onderzoekers, die op heel andere regio's (bvb. USA of Oost-Europa) focussen bij dit netwerk betrekken en naar Vlaanderen uitnodigen, met het oog op internationale samenwerking en de verwerving van buitenlands expertise. Enerzijds zal deze samenwerking inhoudelijk zijn (bijvoorbeeld voor comparatief onderzoek), anderzijds zal deze zeker ook op vlak van methodologie en valorisatie haar nut bewijzen. Door het aantrekken van buitenlandse expertise en samenwerking binnen Vlaanderen/België kan gedacht worden aan grootschaliger digitale platformen om historische data te accumuleren en te analyseren. Op die manier wordt aansluiting gezocht bij diverse netwerken uit de digital humanities, zoals de bestaande WOG "Digital Humanities" en "Digital Cinema Studies".
Datum:1 jan 2016 →  31 dec 2020
Trefwoorden:PERFORMANCEKUNST, FILMSTUDIES, THEATERSTUDIES
Disciplines:Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Kunststudies en -wetenschappen, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's
Project type:Samenwerkingsproject