< Terug naar vorige pagina

Project

Publieke economie.

Het is een bekend gegeven dat de meeste economische transacties niet plaatsvinden op anonieme markten – het zijn veeleer bilaterale transacties tussen twee partijen die elkaar moeten kennen en elkaar moeten ontmoeten opdat de uitwisseling kan plaatsvinden. Om economische resultaten te genereren is een netwerk van sociale contacten dan ook erg belangrijk. Dat is bijvoorbeeld het geval op de arbeidsmarkt: verschillende studies tonen het belang aan van sociale connecties voor het creëren van jobopportuniteiten en het bepalen van lonen. In mijn onderzoek wil ik verder inzicht verwerven in de wisselwerking tussen sociale interacties en economische activiteiten, vanuit twee complementaire perspectieven. Ten eerste wil ik empirisch het effect bestuderen van sociale interacties op economische resultaten in twee domeinen, i.e. de huwelijksmarkt en de arbeidsmarkt. In verschillende situaties en in verschillende landen hebben personen een negatieve houding ten aanzien van leden van een bepaalde (bevolkings)groep vanwege statistische discriminatie of voorkeuren. Stereotypering heeft gevolgen op verschillende markten, zoals de huwelijksmarkt en de arbeidsmarkt. In mijn onderzoek wil ik de zogenaamde contact hypothesis testen: sociale interacties met leden van een gediscrimineerde groep kunnen een invloed hebben op iemands verwachtingen ten aanzien van het gedrag en de karaktereigenschappen van die groepsleden, en zo statistische discriminatie of discriminatie op basis van smaak verminderen. Wat de huwelijksmarkt betreft, zal ik onderzoeken of de raciale samenstelling van leerlingencohorten een impact heeft op romantische relaties later in hun leven. Wat de arbeidsmarkt betreft, focus ik mij op genderverschillen in de toewijzing van werknemers aan bedrijven. Ten tweede wil ik de gevolgen bestuderen van het feit dat vertegenwoordigers strategisch investeren in sociale interacties, eens ze zich eenmaal realiseren dat hun sociale connecties een invloed hebben op economische resultaten. Ten gevolge daarvan is het moeilijk om het effect van peers op gedrag te onderscheiden van peer selectie. Omdat het niet altijd mogelijk is om strategieën te ontwikkelen volgens een exogene variatie in peers, zal ik modellen ontwerpen die ons kunnen informeren over hoe we empirisch de effecten van peer selectie kunnen onderscheiden van peer effecten op gedrag. Ik zal deze technieken toepassen op drie domeinen: (i) het gebruik van doorverwijzingen op de arbeidsmarkt, (ii) de verspreiding van geruchten in sociale netwerken en (iii) belasting van privatisering van publieke goederen. Enerzijds maak ik voor dit onderzoek gebruik van moderne sociale en economische netwerktheorieën, en verricht ik traditioneel opzoekwerk aan de hand van de bijhorende literatuur. Anderzijds is dit onderzoek zowel theoretisch als toegepast: ik ben ervan overtuigd dat, waar theorie nodig is om empirische analyse te interpreteren, empirische analyse een continue bron van inspiratie en discipline is voor theoretische ontwikkelingen. Dit onderzoek moet ons begrip van economische activiteit vergroten door een raamwerk te verschaffen dat expliciet rekening houdt met het feit dat de meeste economische interacties worden beïnvloed door sociale relaties tussen personen. Op deze manier zullen beleidsimplicaties in beeld worden gebracht, die inefficiënties en ongelijkheden binnen gedecentraliseerde genetwerkte markten moeten verminderen.
Datum:1 sep 2017 →  31 aug 2022
Trefwoorden:PUBLIEKE ECONOMIE
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme