< Terug naar vorige pagina

Project

Pragmatic markers in het Engels van moedertaal- en niet-moedertaalsprekers:Een studie naar het gebruik van en attitudes over pragmatic markers

Dit project vergelijkt het gebruik van zogenaamde pragmatic markers, zoals well, you know, I mean en so, in het gesproken Engels van drie soorten taalgebruikers: moedertaalsprekers van het Engels, vreemdetaalverwervers, en sprekers van het Engels als lingua franca. Deze drie groepen van sprekers hebben niet enkel een andere taalachtergrond, ze hebben ook verschillende pragmalinguïstische noden in de specifieke communicatiesituaties die ze courant tegenkomen. Voor elk van deze profielen van taalgebruikers worden corpora samengesteld op basis van groepsinteracties onder peers, waarna het voorkomen van pragmatic markers in het corpus zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd wordt. Deze bevindingen worden verder verrijkt met data verzameld via een enquête, waarin de deelnemers aan de interacties getoetst worden op hun vertrouwdheid met en attitudes tegenover pragmatic markers, en op hun bewustzijn van hoe ze zelf pragmatic markers gebruiken.

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:pragmatiek, taalattitudes, vreemdetaalverwerving
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen, Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen