< Terug naar vorige pagina

Project

Optimaliseren van kringloopsluiten via samenwerking tussen groentetelers en rundveehouders (VEGCAT)

Centrale onderzoeksvraag/doel
In welke mate kunnen groentetelers en rundveehouders beter samenwerken rond reststromen van de groenteteelt en rond vb. teeltrotaties, om de kringloop te sluiten en op die manier de wederzijdse efficiëntie verbeteren? In dit project VEGCAT creëert ILVO een operationele groep van voornamelijk West-Vlaamse groentetelers en rundveehouders samen met Inagro en enkele industriële partners. Doel is het in kaart brengen van de mogelijkheden om groentenbiomassa, die niet (meer) geschikt is voor menselijke consumptie, als voeder te gebruiken. Concreet gaat het over gewasresten van spruiten, bloemkool en prei als component in het rantsoen voor rundvee. Wat is de voederwaarde? Kan men ze langer bewaren door ze samen in te kuilen met andere voedermiddelen? Hoe zit het met oogst, verwerking, bewaring, wetgeving, logistiek, rendabiliteit, etc.? Een achterliggend motief van het project is om te streven naar een (nog) optimaler gebruik van de beperkt beschikbare hoeveelheid landbouwgrond met aandacht voor optimale teeltrotaties, opbrengst en ziektedruk in functie van een meer competitieve, duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
Onderzoeksaanpak
We ontwerpen een goeddraaiende samenwerking in de operationele groep met een aantal Vlaamse groentetelers en rundveehouders, met  bouwers van groentenoogstmachines en met experten van o.a. ILVO en  Inagro. In werkpakket 1 inventariseren we bestaande kennis aangaande problemen en uitdagingen om gewasresten te benutten als rundveevoeding, uit de onderzoeksliteratuur en uit de praktijk van de landbouwbedrijven binnen de groep. In werkpakket 2 analyseren we een aantal geselecteerde groentenresten op hun voederwaarde. We bekijken kritisch de mogelijkheid om deze groentenresten in te kuilen met andere grondstoffen die in dezelfde periode als de ontstane reststromen beschikbaar zijn en die ook kostenefficiënt kunnen ingezet worden. We begeleiden een aantal pionier-rundveehouders bij de samenstelling van rantsoenen waarin de ingekuilde of verse groenteresten zijn opgenomen. Op basis van deze acties identificeren we onderzoeks- en kennisvragen die via vervolgonderzoek een duidelijk antwoord horen te krijgen.
Relevantie/Valorisatie
Als resultaat van deze operationele groep rond een innovatieve samenwerking tussen deelsectoren in de landbouw verwachten wij een eerste verheldering vanuit de praktijk en vanuit de onderzoekswereld rond het benutten van gewasresten uit de groententeelt als verse of ingekuilde component van het rundveerantsoen. We stellen de openstaande onderzoeks- of kennisvragen op scherp, en ook de eventuele knelpunten op wetgevend vlak. We mikken op een nuttige lijst met mogelijke financieringskanalen voor vervolgonderzoek op regionaal, nationaal of Europees vlak. We plannen een afsluitende interactieve demodag rond mengkuilen van groentenresten en een studiedag met later digitaal te raadplegen resultaten.
Financiering
Vlaamse Overheid - L&V ADLO
Datum:1 sep 2017  →  31 aug 2019