< Terug naar vorige pagina

Project

Opsporing en opvolging van SARS-Cov-2 infecties in zwangere vrouwen en neonaten

De huidige pandemie beheerst het leven van ons allemaal. Zoals bij alle infectieziekten, zijn sommigebevolkingsgroepen meer vatbaar voor een ernstig verloop van de ziekte. In de huidige pandemie zijnhet vooral de ouderen onder ons en de immunologisch minder sterke mensen die ernstiger ziekworden. Zwangere vrouwen en hun pasgeborenen worden traditioneel ook beschouwd alsimmunologisch meer kwetsbare groepen voor infectieziekten, door hun andere weerbaarheid tegeninfecties in vergelijking met de algemene bevolking. Er is bijzonder weinig gekend over het nieuwe virusen onderzoekers en gezondheidswerkers zijn dan ook bezorgd over de effecten van de ziekte bijzwangere vrouwen en hun pasgeborenen.Dit project geeft ons de unieke kans om de impact van de huidige pandemie in deze kwetsbare groepvan de populatie te onderzoeken. De belangrijkste doelstelling van dit project is om de impact van deSARS-CoV-2 pandemie op zwangere vrouwen en hun pasgeborenen/zuigelingen te bekijken. Dit zalgedaan worden door de graad van transmissie, de algemene en mentale gezondheidstoestand, deimmuniteit en de klinische gevolgen van een klinisch verdachte of laboratorium geconfirmeerde COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap op zwangere vrouwen en neonaten te onderzoeken. Data zullenworden verzameld via online vragenlijsten die tweewekelijks naar zwangere vrouwen zullen wordengestuurd en dit tot 8 weken na de bevalling. Dit zal ons toelaten om de mogelijke gevolgen van COVID-19 infecties tijdens de zwangerschap te monitorren en om te kijken naar mogelijke negatieve gevolgenvan deze infecties voor zowel zwangere vrouwen, foetussen als zuigelingen. Twaalf maanden na debevalling zullen vrouwen opnieuw gecontacteerd worden om de mogelijke langetermijnsgevolgen vaneen COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap op kinderen in kaart te brengen.Zwangere vrouwen die deelnemen aan deze studie zullen ook gevraagd worden om een maternaalbloedstaal en een navelstrengbloedstaal tijdens de bevalling af te staan om op die manier deprevalentie van SARS-CoV-2 specifieke antistoffen in zwangere vrouwen en pasgeborenen te bepalenalsook het transplacentair transport van SARS-CoV-2 antistofeen van moeder naar kind tijdens dezwangerschap te meten.Resultaten van dit project zullen gebruikt worden om evidence-based aanbevelingen te doen omtrentpreventie, behandeling en vaccinatie voor COVID-19 in zwangere vrouwen en neonaten. Ook zal ditproject informatie opleveren voor beleidsmakers en experten in de preventieve gezondheidszorgomtrent management van zwangere vrouwen en neoanten tijdens deze pandemie.
Datum:1 jul 2020 →  31 dec 2021
Trefwoorden:VACCINOLOGIE, MATERNALE ANTILICHAMEN
Disciplines:Infectieziekten