< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een actieve-passieve sampler voor de monitoring van biobeschikbare polluenten in water.

Concentraties aan metalen (v.b. Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) en organische polluenten (v.b. pesticiden, vlamvertragers, farmaceutische producten, persistente organische polluenten) namen toe de laatste decennia, voornamelijk door een toename van bevolking, landbouw en industrie. Monitoring geeft inzicht in de kwaliteit van aquatische systemen en in de mogelijke overschrijdingen van de wettelijk opgelegde grenswaarden. Het gebruik van ontoereikende methoden of meetapparatuur resulteert echter frequent in een foute inschatting van de ecologische risico's. De huidige benaderingen die worden gebruikt voor waterkwaliteitsmonitoring zijn het meten van de totale of opgeloste concentratie aan polluenten in het water, welke echter slechte indicatoren voor het ecologische risico zijn gebleken. Een andere benadering is het meten van polluenten in organismen. Het doel van dit voorstel is het ontwikkelen en testen van een technologie die resulteert in een nieuwe generatie van toestellen die zullen toelaten rechtstreeks de biobeschikbare fractie van de polluenten in het water te meten. Het meten van deze fractie geeft een veel beter inzicht in mogelijke opname, toxiciteit en risico van de polluenten. Het toestel zal makkelijk te transporteren en te hanteren zijn en zal autonoom een grote verscheidenheid aan polluenten kunnen meten over langere periodes (dagen tot weken). Dit zal de kosten van staalname en metingen in het labo aanzienlijk verminderen. Het nieuwe toestel zal een bijdrage leveren aan een robuustere en meer betrouwbare beoordeling van de waterkwaliteit.
Datum:1 apr 2019  →  30 mrt 2020
Trefwoorden:BIOMONITORING, MILIEUBEWAKING, WATERVERVUILING
Disciplines:Aquatische chemie, Milieueffecten en risico assessment