< Terug naar vorige pagina

Project

Omgaan met stigma: Een doelgericht perspectief op zelfregulatie in sociaal identiteitsbedreigende werk- en onderwijsvelden

De focus van het onderzoek in dit project is hoe sociale ongelijkheid in stand wordt gehouden vs. wordt uitgedaagd in onderwijs- en werkgebieden waarin bepaalde sociale groepen van oudsher zijn ondervertegenwoordigd, negatief gestereotypeerd worden, en vaak een lagere status hebben. Voorbeelden van mensen die zichzelf in dergelijke sociaal identiteitsbedreigende omgevingen bevinden zijn studenten uit lagere sociaaleconomische milieus in het hoger onderwijs, en vrouwen in traditioneel door mannen gedomineerde gebieden zoals wiskunde, wetenschappen, en het leger. Onderzoek heeft aangetoond dat sociale identiteitsdreiging een negatieve invloed kan hebben op werk- of studiegerelateerde welzijn, motivatie en prestaties, maar ook dat mensen vaak flexibiliteit en vasthoudendheid vertonen in zulke situaties. In het huidige onderzoek nemen we een doelgerichte zelfregulerende aanpak om de processen die betrokken zijn bij de effecten van sociale identiteitsdreiging op resultaten in werk en onderwijs te begrijpen. In vijf onderzoeksprojecten onder verschillende sociale groepen onderzoeken we: (1) waarom en hoe individuen actief omgaan met sociale identiteitsdreiging, (2) hoe dit uitkomsten in werk en onderwijs beïnvloedt, en (3) hoe contextuele ondersteunende factoren hun uitkomsten kunnen beschermen.

Sociaal identiteitsbedreigende werk- en studieomgevingen leiden ertoe dat mensen meer bezorgd zijn over het bereiken van fundamentele sociale doelstellingen van belonging en presteren. Eerder onderzoek naar stigma in werk en onderwijs bespreekt vaak impliciet zulke zorgen over belonging en prestatiedoelen, en linkte dit aan lagere uitkomsten. Bijvoorbeeld dat vrouwen minder geïnteresseerd zijn in wetenschap en technologie als ze lage belonging ervaren of lage prestaties verwachten in deze velden. Echter, zorgen over doelen leiden tot zelfregulatieprocessen om de onaangename ervaring dat je doelen niet behaalt te verminderen: mensen passen hun gedrag, cognitie en emoties aan om te proberen hun doelen te bereiken. Minder geïnteresseerd zijn in een veld, of een veld willen verlaten, is slechts één zelfregulatie-pad om deze bezorgdheid te verminderen. In het huidige onderzoek onderzoeken we verschillende zelfregulatieprocessen die mensen gebruiken om zorgen over hun doelen in sociaal identiteitsbedreigende omgevingen te verminderen en hoe dit van invloed is op hun uitkomsten in werk en onderwijs. Een aantal van de zelfregulatieprocessen die onderzocht worden zijn psychologische afstand nemen van ingroup leden, op zoek naar emotionele of instrumentele steun (bijv. onder andere ingroup leden, of meer in het algemeen in de sociale omgeving), en het verminderen van de identificatie met het werkteam. Deze zelfregulatieprocessen zijn ook onderzocht in vorig onderzoek, maar dit onderzoek deze niet onderzocht als doelgerichte reacties om zorgen over het bereiken van belonging en prestatiedoelen te verminderen of hoe dit verband houdt met uitkomsten in werk en onderwijs.

Contextuele ondersteunende factoren (bijvoorbeeld een positief diversiteitsklimaat of ervaren steun) spelen een cruciale rol bij de bovengenoemde processen omdat zij bezorgdheid over belonging en prestatiedoelen verminderen. Door het verminderen van deze zorgen beargumenteren we dat het zelfregulatieprocessen en uitkomsten (bijv. distantiëring van ingroup leden, interesse in een veld) beïnvloedt. Hoewel eerder onderzoek heeft aangetoond dat contextuele ondersteunende factoren werk- en studie-uitkomsten van gestigmatiseerde groepen kunnen beschermen, is dit nog niet vanuit zo een doelgericht perspectief op omgaan met stigma onderzocht. Op deze manier geeft het huidige onderzoek meer inzicht in de manier waarop contextuele steun uitkomsten in sociaal identiteitsbedreigende omgevingen kan beschermen. 

Datum:1 okt 2014  →  Heden
Trefwoorden:self-regulation of stigma, contextual support, social inequality, well-being, motivation, and performance at school and work, individual and collective mobility, social identity-threat
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project