< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een geïntegreerde reactieve theorie van organisatierechtvaardigheid. De effecten van rechtvaardigheidspercepties op job performance binnen overheidsorganisaties.

Deze verkennende studie gaat over het gebruik van termen en concepten in de sociale wetenschappen. De studie bestaat uit twee luiken. Drie algemene onderzoeksvragen geven het eerste luik vorm. De eerste vraag gaat na wat onderzoekers precies verstaan onder conceptualiseren. Hierbij wordt nagegaan wat onderzoekers bijvoorbeeld verstaan onder term en concept, en welke criteria ze gebruiken om de kwaliteit van termen en concepten te evalueren. Een tweede vraag betreft de observatie door onderzoekers dat er sprake is van terminologische en conceptuele verwarring. De studie schetst wat hieronder verstaan wordt en bespreekt de observatie. De derde algemene vraag van het eerste luik is gericht op strategieën voor het preciseren en differentiëren van concepten. In antwoord op deze vraag wordt tentatief een voorlopige strategie voorgesteld voor het preciseren en differentiëren van concepten in de sociale wetenschappen. </>
De antwoorden op de drie algemene onderzoeksvragen in het eerste luik worden geformuleerd op basis van een studie van literatuur over methodologie, methoden en technieken in de sociale wetenschappen, in het bijzonder met betrekking tot conceptualiseren. Het werk van Kaplan (1964) en Campbell (1963) vormen de voornaamste bronnen bij de beschrijving van de voorlopige strategie voor het preciseren en differentiëren van concepten.Het tweede luik van de verkennende studie bestaat in een eerste voorlopige toepassing van deze strategie. Hiertoe wordt het concept organizational justice</> gepreciseerd. Dit gebeurt aan de hand van een analyse vanhet concept zoals dit gehanteerd wordt in studies die het onderwerp organizational justice</> onderzoeken. Een selectie van onderzoeksrapportenwordt hiertoe geanalyseerd door middel van interpretatieve tekstanalyseen met behulp van een aantal richtlijnen inzake conceptanalyse geformuleerd door Gerring en Barresi (2003). De resultaten van de toepassing worden teruggekoppeld naar het eerste luik van de studie om zo informatie te verkrijgen over de kenmerken en werkpunten van de voorlopige strategie. Tegelijk vormen de resultaten een eerste indicatie van een mogelijke omschrijving voor organizational justice</> op basis van een conceptanalyse. </>
Datum:1 okt 2008 →  20 feb 2013
Trefwoorden:Public sector, Justice
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen
Project type:PhD project