< Terug naar vorige pagina

Project

Locoregionale chemotherapie in hoge dosis t.h.v. longweefsel: naar een percutane, minimaal invasieve techniek.

Chirurgische resectie van longmetastasen is een algemeen aanvaarde procedure maar door lokale recidieven en metastasen op afstand blijft de 5-jaarsoverleving beperkt tot 30 à 40%. Heringrepen zijn mogelijk maar vaak worden patiënten inoperabel door onvoldoende functionele reserve en om die reden wordt gezocht naar nieuwe behandelingstechnieken. De maximale dosis van intraveneuze chemotherapie is beperkt door systemische bijwerkingen, vooral op hematologisch vlak. Zoals geïsoleerde lidmaat- en leverperfusie, levert geïsoleerde longperfusie het voordeel op dat een product selectief kan aangeboden worden aan de longcirculatie zonder systemische blootstelling. Zowel fase I als fase II studies hebben aangetoond dat geïsoleerde longperfusie een haalbare techniek is en het aantal lokale recidieven kan terugdringen. Nochtans blijft het een invasieve techniek en momenteel worden minder invasieve, alternatieve mogelijkheden onderzocht. Infusie van de arteria pulmonalis is zo'n techniek waarbij een cytostaticum direct in de arteria pulmonalis wordt ingespoten zonder controle op de veneuze afvloei. Dit levert het voordeel op dat er een hoge lokale concentratie van het geneesmiddel in het longparenchym verkregen wordt met tevens een beperkte systemische blootstelling. Op deze manier wordt geïsoleerde longperfusie gecombineerd met klassieke intraveneuze chemotherapie wat een bijkomend voordeel kan opleveren om metastasen op afstand te reduceren. Infusie van de arteria pulmonalis wordt meestal uitgevoerd met een ballonkatheter die centraal opgeblazen wordt in de arteria pulmonalis met tijdelijk afsluiten van bloedstroom. Dit laat een betere opname van het product in het longparenchym toe. Het betreft dus een minimaal invasieve, endovasculaire techniek die verschillende malen kan herhaald worden en ook kan toegepast worden bij patiënten die geen één-longventilatie verdragen of initieel inoperabele longmetastasen hebben of zelfs bij een primair bronchuscarcinoom.In het huidige onderzoeksvoorstel zullen een minimaal invasieve en percutane methode en device ontwikkeld worden om de longcirculatie te onderbreken en een locoregionale infusie/perfusie te bewerkstelligen die kan gebruikt worden bij grotere proefdieren en patiënten.Devices en methode worden in vitro getest. Resultaten worden besproken in een design review waarbij de betrokken partijen gezamenlijk zullen besluiten of de doelstellingen al of niet bereikt zijn, waarmee het onderzoek in het kader van deze aanvraag wordt afgesloten.Wat het vervolgtraject betreft, zal een varkensmodel van longinfusie met stoppen van de longcirculatie gebruikt worden met injectie van gemcitabine omdat dit chemotherapeuticum het beste resultaat gaf bij experimenteel onderzoek op knaagdieren. Specifieke farmacokinetiek zal bestudeerd worden waarbij er gekeken wordt naar concentraties in het longparenchym en ook systemisch in de bloedbaan. Vervolgens zal er een fase I studie gestart worden bij patiënten met inoperabele longmetastasen of primair bronchuscarcinoom. Wanneer de dosisafhankelijke toxiciteit en maximale tolereerbare dosis bepaald zijn, volgt er een fase II studie zoals reeds uitgevoerd voor de geïsoleerde longperfusietechniek. Door het combineren van een hoge locoregionale dosis met eveneens systemische blootstelling hopen we de globale en ziektevrije overleving van onze patiënten met longmetastasen of een primair bronchuscarcinoom te verbeteren.
Datum:1 okt 2018  →  30 sep 2019
Trefwoorden:LONGPERFUSIE, ENDOVASCULAIRE TECHNIEK, CHEMOTHERAPIE, LONGMETASTASEN
Disciplines:Dierkundige biologie, Morfologische wetenschappen, Oncologie, Orthopedie, Heelkunde, Verpleegkunde, Diergeneeskunde, Andere diergeneeskundige wetenschappen, Andere landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen