< Terug naar vorige pagina

Project

Leerscenario's voor een inclusief taal- en cultuuronderwijs in superdiverse schoolklassen (E-Learnscene).

Door tal van taalbeleidsinitiatieven enerzijds en nieuwe bevindingen van taalonderwijsonderzoek anderzijds werden de bestaande inputgerichte taalverwervings- en taalonderwijsmodellen vervangen door een output- en competentiegericht taalverwervings- en taalonderwijsperspectief dat ook de complexiteit en dynamiek van taalverwerving door meertaligen onderstreept. Bovenal echter heeft de invoering van het ERK (Raad van Europa, 2001) ertoe geleid dat de nationale leerplannen het leerprocesconcept hebben gewijzigd in de richting van een procesgericht perspectief op het leren van talen, en dat er pedagogische aspecten aan zijn toegevoegd zoals intercultureel leren, mediawijsheid en andere persoonsgebonden competenties (teamwork, kritisch denken). Ondanks al deze substantiële veranderingen zijn de meeste leerboeken en leermiddelen Duits nog steeds op het verleden gericht, wat het duidelijkst blijkt in landen met Duits als officiële taal (of als minderheidstaal) naast andere taalgemeenschappen (Italië, België, Polen enz.) en in landen met een toegenomen vraag naar Duits als vreemde taal (Zweden). In deze landen schiet de promotie van het Duits over het algemeen tekort, wat het duidelijkst naar voren komt in onderwijs dat tekortschiet qua innovatie en pedagogische maatregelen met bescheiden succes.Tegen deze achtergrond wil het project de expertise van een internationaal consortium op het gebied van Duits als vreemde en officiële taal gebruiken om leerscenario's te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren, dewelke leraren in opleiding en leerkrachten didactische ondersteuning bieden voor samenwerkend en leerling-gecentreerd onderwijs in hedendaagse heterogene (superdiverse) klassen. De bundeling van expertise in een dergelijk transnationaal consortium zal een essentiële bijdrage leveren aan de betrokken nationale curricula (met name aan de systematische verbetering van de onderwijskwaliteit daarvan) en aldus tegemoetkomen aan de bijzondere behoeften van het Duits in de verschillende landen. Het project heeft de volgende doelstellingen:- Bevordering en ondersteuning van een alomvattende aanpak van het (aan)leren van talen, waarbij de diversiteit van de steeds meertaliger wordende klasgroepen positief wordt benut.- Ondersteuning van synergieën met onderzoeks- en innovatieactiviteiten en bevordering van nieuwe technologieën als incubatoren en aanjagers van verbeteringen in het taal- en cultuuronderwijs.Het project combineert zowel de expertise van academische partners met bewezen ervaring in taaldidactiekonderzoek, in het ontwerpen en ontwikkelen van leermiddelen, en in de lerarenopleiding (universiteiten van Bozen, Antwerpen, Louvain-La-Neuve, Poznan en Göteborg), alsook het praktijkgerichte profiel van de Belgische vereniging van leraren Duits en de schoolpartners die de verschillende onderwijscontexten vertegenwoordigen waarop het project is gericht. Allemaal zullen zij bijdragen aan de ontwikkeling, evaluatie en verspreiding van de leerscenario's via de relevante professionele netwerken en partnerscholen en -instellingen, waardoor de overdracht tussen theorie/onderzoek en praktijk gegarandeert wordt.Het project zal een positieve impact hebben op het taalbeheersingsniveau van de leerlingen, op de leraren (in opleiding) en op vakgroepen en vakdidactische leergemeenschappen Duits.
Datum:1 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:CULTURELE DIVERSITEIT, HET LEREN VAN VREEMDE TALEN, LEERTECHNOLOGIE
Disciplines:Taaldidactiek