< Terug naar vorige pagina

Project

Klinische farmacokinetiek van antimicrobiële geneesmiddelen in speciale patiëntenpopulaties: ontwikkeling van effectieve doseringsstrategieën

Infecties, waaronder ernstige bacteriële infecties en invasieve schimmelinfecties, vormen een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij kritiek zieke patiënten en andere patiëntenpopulaties (bv. patiënten met hematologische maligniteiten). Het bereiken van therapeutische concentraties van antibacteriële en antifungale geneesmiddelen ter hoogte van de infectieplaats (of het plasma als surrogaat matrix) is cruciaal voor een succesvolle behandeling van deze ernstige infecties. Er werd echter reeds aangetoond dat kritieke zieke patiënten een hoger risico hebben op subtherapeutische bloostelling aan antimicrobiële geneesmiddelen, voornamelijk ten gevolge van pathofysiologische veranderingen (bv. hyperklaring, veranderingen in vochtbalans, hypoalbuminemie) die een invloed hebben op de farmacokinetiek (PK) van antibacteriële en antifungale geneesmiddelen (bv. beta-lactam antibiotica en azoles). Om het risico op inadequate blootstelling te reduceren, werden verschillende strategieën voor dosisoptimalisatie, waaronder gepersonaliseerde en covariaat gebaseerde regimes, ontwikkeld.  Populatie PK (popPK) modellering vormt een belangrijke methode om geïndividualiseerde doseringsstrategieën te formuleren aangezien het toelaat om karakteristieken te identificeren die een impact hebben op PK variabiliteit in een specifieke patiëntenpopulatie. Simulaties, gebaseerd op popPK modellering, laten de ontwikkeling toe van verschillende doseringsstrategieën die als doel hebben om de blootstelling aan antimicrobiële geneesmiddelen te optimaliseren. Deze effectieve doseringsstrategieën betreffen onder meer 1) hogere doses voor een brede patiëntenpopulatie, 2) gestratificeerde doseringsregimes o.b.v. specifieke patiëntkarakteristieken (bv. nierfunctie) of 3) model informed precision dosing (MIPD) strategieën, gebaseerd op zowel patiëntkarakteristieken (a priori informatie) als gemeten geneesmiddelenconcentraties (a posteriori informatie). De impact van deze geoptimaliseerde doseringsstrategieën, waaronder MIPD, op het behalen van farmacokinetische/farmacodynamische targets en het effect op klinische uitkomsten moet echter nog verder onderzocht worden. Het algemene doel van dit doctoraatsonderzoek is bijgevolg om effectieve doseringsstrategieën te formuleren voor verschillende antibacteriële (bv. ceftriaxone, meropenem en amikacine) en antifungale (bv. voriconazole) geneesmiddelen en het effect van deze regimes op klinisch relevante uitkomsten te evalueren. Bovendien heeft deze doctoraatsthesis tot doel om de geneesmiddelenconcentraties van isavuconazole in een real-life klinische setting te documenteren, covariaten te identificeren die een invloed hebben op deze concentraties en het effect van extracorporele membraanoxygenatie op de farmacokinetiek van isavuconazole te onderzoeken.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:model informed precision dosing, antimicrobial exposure, pharmacokinetics, pharmacodynamics, personalised dosing, antimicrobial target attainment
Disciplines:Biomarker evaluatie, Klinische trials, Small molecules, Farmacodynamica, Farmacokinetica, Farmogenetica en -genomica, Klinische farmacie, Farmacotherapie, Klinische toxicologie
Project type:PhD project