< Terug naar vorige pagina

Project

Hervalpreventie van succesvolle ECT voor depressie - een RCT over lithium als add-on bij gepersonaliseerde onderhouds -ECT.

Deze studie evalueert de effectiviteit van een combinatie van een aantal veelbelovendehervalpreventiestrategieën na succesvolle behandeling met ECT bij depressieve patiënten. Ingevalvan gunstige bevindingen, zullen er voldoenden argumenten zijn voor clinici om de vervolg- enonderhoudsbehandeling te personaliseren bij deze vaak ernstig zieke patiënten, om het risico opterugval te verminderen. De resultaten verminderen de onzekerheid waarmee de clinicus wordtgeconfronteerd bij het voorschrijven van een vervolgbehandeling na ECT. Daarnaast kan het ookde gevolgen van terugval verminderen, met minder ziekenhuisopnames en arbeidsongeschiktheidtot gevolg wat uiteindelijk de kosten van de gezondheidszorg zou kunnen verlagen wanneer hetgeïmplementeerd wordt in de algemene klinische praktijk.1.2 Wetenschappelijk doelHet huidig project is ontworpen om enkele veelbelovende hervalpreventiestrategieën te bestuderenin een goed ontworpen maar uitdagende RCT. Dit zal het eerste project ter wereld zijn dat deeffecten van een gepersonaliseerd ECT-behandelalgoritme bestudeert in een ECT-responsievepopulatie van alle leeftijden. Het project is veelbelovend met het oog op terugdringen van dehervalpercentages na succesvolle ECT, met een mogelijke impact voor een erg kwetsbare groeppatiënten met een vaak terugkerende vorm van depressie. De beperkt onderzochte rol van Lithiumna succesvolle ECT is de tweede focus van het project. Om de implementatiemogelijkheden teverbeteren, wordt stemming niet enkel door een clinicus gescoord maar ook via self-rating.Om de effectiviteit van deze strategieën te onderzoeken, werd een multidisciplinaironderzoeksproject met partners van zowel UAntwerpen als PZ Duffel, KULeuven, AZ Sint-Jan inBrugge en onze Nederlandse partner UMC Rotterdam uitgewerkt. Met de expertise, vaardighedenen patiënten beschikbaar bij de deelnemers van het onderzoeksconsortium, zal hetonderzoeksteam in staat zijn om de uitdagingen van het project aan te pakken op vlak planning enorganisatie van de testings en ECT-behandelingen. Dit is een volledig klinisch onderzoek met debedoeling de hervalpercentages na succesvolle ECT te verlagen. De concrete wetenschappelijkedoelstellingen zullen de volgende zijn:1. Het valideren van de de effectiviteit van een gepersonaliseerde, symptoomgestuurde benaderingvan onderhouds-ECT (gedurende 6 maanden) bij depressieve patiënten die goed hebbengereageerd op een acute ECT-behandeling.2. Bepalen van het additief effect van lithium naast symptoomgestuurde onderhouds-ECT in hetvoorkomen van herval na succesvolle ECT.3. Vergelijken van door clinicus gescoorde stemming met scores op self-rating schalen.4. Het evalueren van de tolerabiliteit van de gecombineerde voortzetting van de behandeling in detwee behandelarmen door beoordeling van het cognitief functioneren.
Datum:15 jan 2019 →  Heden
Trefwoorden:DEPRESSIE
Disciplines:Biologische psychiatrie