< Terug naar vorige pagina

Project

Externe en interne oorzaken van ongezond ouder worden

Lood en cadmium zijn alomtegenwoordige milieutoxische stoffen, die bij hoge blootstellingsniveaus hypertensie en nierfalen veroorzaken. In de jaren tachtig was België wereldwijd de op één na grootste cadmiumproducent, gebruikmakend van een pyrolytische raffinage van zinkerts, waarbij de helft van de productie in het milieu terechtkwam. In de Verenigde Staten werd loodhoudende verf pas in 1976 effectief verboden en pas in 1995 werd loodhoudende benzine volledig uitgebannen. Zoals aangetoond door de Flemish Study on Environment, Genes and Health Outcomes (FLEMENGHO) en de National Health Examination Survey (NHANES) in de Verenigde Staten daalden de blootstellingsniveaus drastisch. Deze verandering in blootstellingsniveaus vereist een herziening van de gezondheidseffecten die gepaard gaan met de veel lagere loodblootstellingsniveaus. Het doctoraatsvoorstel bouwt voort op de Study for Promotion of Health in Recycling Lead (SPHERL; NCT02243904), de Flemish Study on Environment, Genes and Health Outcomes (FLEMENGHO; S58273), de National Health, Nutrition Examination Survey (NHANES IV) en de Environmental influence on early ageing (ENVIRONAGE). Dit doctoraatsproject zal de gezondheidseffecten van milieu- (FLEMENGHO en NHANES IV) en beroepsmatige (SPHERL) blootstelling aan zware metalen onderzoeken. Zowel de milieu- als beroepsmatige blootstellingsniveaus aan lood en cadmium zijn de afgelopen decennia drastisch gedaald, zodat de dosis-respons- en dosis-effectcurves moeten worden herzien in het licht van de huidige blootstelling van bevolkingsgroepen en werknemers. Verder onderzoek op basis van FLEMENGHO zal zich richten op de associatie van lood- en cadmium-geassocieerde gezondheidseffecten in relatie tot de urinaire proteomische signatuur, wat het mogelijk zal maken om nieuwe wegen in te slaan om de moleculaire mechanismen te begrijpen die ten grondslag liggen aan toxiciteit op laag blootstellingsniveau. De NHANES IV-gegevens zullen worden gebruikt om de gezondheidsstatistieken van de bevolking te verifiëren die verband houden met blootstelling aan lood en cadmium, en zo schattingen te maken van de mortaliteit die aan deze giftige metalen kan worden toegeschreven. Op basis van ENVIRONAGE gegevens zal de kandidaat ook de gezondheidseffecten onderzoeken in de kindercohorten van blootstelling aan lood in het milieu op het huidige niveau.

Datum:8 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:Metals, Occupational exposure, Environmental exposure, Health effect, Cardiovascular disease, Renal function
Disciplines:Arbeidsgezondheid en -veiligheid, Cardiologie, Nierziekten, Klinische toxicologie
Project type:PhD project