< Terug naar vorige pagina

Project

Etniciteit, beleid en Staat in volkse sectoren van hedendaags Argentina. Etnografie van een conflict over herlocaties in een wijk van migranten en inheemse bevolkingsgroepen.

De algemene doelstelling van mijn onderzoek is het verband tussen etniciteit, beleid en Staat in het huidige Argentinië, vanuit het perspectief van ongelijkheid en sociale integratie. Meer bepaald, analyseer ik de manier waarop categorieën van etnische identificatie gerelateerd zijn aan de dynamiek van het dagelijks beleid in een volkswijk van inheemse en migrantenbevolking in een buitenwijk van de stad La Plata (Buenos Aires, Argentinië). Het onderzoek is gebaseerd op de empirische benadering van een conflict rond relocaties als gevolg van openbare infrastructuurwerken. In de periode 2013-2016 werd etnografisch veldwerk verricht aan de hand van participerende observatie gecombineerd met diepte-interviews. In deze periode heb ik interviews afgenomen en nam ik deel aan bijeenkomsten, vergaderingen en diverse situaties van interactie met buurtbewoners, politieke leiders, lokale informanten, universitaire contactpersonen, en staatsambtenaren. Deze gegevens werden aangevuld met documentair materiaal (kranten, officiële publicaties, technische rapporten, informatieve flyers van politieke organisaties). In de volgende fase (vanaf 2017) zal het onderzoek zich richten op de verdieping van de bibliografische gegevens en analyse (plan om de theoretische weergave van een voornamelijk lokaal gesitueerd onderzoek te verruimen naar een internationale context), de systematisering en analyse van de verzamelde gegevens, en het schrijven van het proefschrift. In de volgende beschrijving van het PhD Project presenteer ik in het kort de hoofdlijnen van het theoretisch kader van het onderzoek en de mogelijke wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage: De belangrijkste hypothese van het onderzoek is dat de etnische identificaties van de inwoners van de nederzetting ("inheemse volken" of "migranten") ingezet worden in de dagelijkse onderhandelingen met de Staat en de politieke actoren met betrekking tot het bepalen van de criteria voor de verdeling van de openbare middelen in het kader van de procedure van de herlocaties) (het land ende huizen die worden toebedeeld). Deze criteria hebben tevens een invloed op het in vraag stellen of het versterken van de sociale ongelijkheid in de wijk. In dit onderhandelingsproces worden de betekenissen, projecten en belangen die de Staat via haar vertegenwoordigers aanbrengt, "van onderaf" betwist, geherinterpreteerd of gewijzigd door de lokale bevolking.
Datum:1 nov 2017 →  30 apr 2018
Trefwoorden:ETHNICITEIT, MIGRATIE, ETHNOGRAFIE
Disciplines:Antropologie, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie
Project type:Samenwerkingsproject