< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzaam asfalt door het gebruik van verjongingsmiddelen (REJUVEBIT).

Afgefreesd asfalt wordt doorgaans opnieuw in de productiecyclus van asfalt gebracht als asfaltgranulaat, voornamelijk in onderlagen. Met een gemiddeld hergebruikratio van 66% van asfaltgranulaat, is er nog een laatste stap nodig voor het optimaliseren van hergebruik en/of het verruimen van het toepassingsgebied, bijvoorbeeld gebruik in toplagen.Rejuvebit heeft tot doel het technisch, economisch en ecologisch aftoetsen van het gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector, zodat het innovatief gebruik aanleiding kan geven tot een verhoging van het recyclingpercentage van vrijkomend asfaltgranulaat. De toetsing en marktsurvey van het aanbod van verjongingsmiddelen leidt tot een ranking van potentiële verjongingsmiddelen voor de Vlaamse asfaltsector. Aan de hand van 5 demonstratieve proefvakken in Vlaanderen wordt de technische impact van het gebruik van verjongingsmiddelen geëvalueerd op niveau van mengselontwerp, mechanische eigenschappen en traceerbaarheid. Deze demonstraties worden intensief gedocumenteerd aan de hand van een schriftelijke eindrapportage, een publiek toegankelijke website en verspreiding in de media. Een verdiepend lab-onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de afbakening van toegelaten afwijkingen bij de productie in het kader van bestekteksten. Het project voorziet de kwantificering van de milieu-impact en economische haalbaarheid voor Vlaanderen, met scenario's voor 5 typische asfaltcentrales, ten opzichte van een referentie, ten einde het recyclingpercentage te verhogen op sectoraal niveau en per type-mengsel. De doorstroming van knowhow naar het onderwijs en naar de sector voor implementatie op korte termijn wordt verwezenlijkt, o.a. door deelname aan twee technische comités en een interactieve website met verslaggeving van de demonstraties, de positieve en negatieve impact van verjongingsmiddelen en de aanbevelingen voor de sector. Binnen het onderwijs worden studenten nauw betrokken door middel van wetenschappelijke studentenprojecten, stages, colleges en mastertheses. Het project handelt over duurzaamheid in de zin van het technische durability (kwaliteit en levensduur) en van het maatschappelijke sustainability (financiële haalbaarheid, ecologisch profiel en sociale effecten). Als economische impact wordt verwezen naar een hogere productie van asfalt en diepgaandere innovatiestudies voor "groener asfalt", gezien de toename van de recycling (zowel hogere percentages als nieuwe toepassingen) niet zal leiden tot lagere omzet maar tot een hogere productie voor eenzelfde begroting van de opdrachtgever. In dit project wordt het direct economisch effect (voor de doelgroep) berekend voor de 5 proefvakken (kostprijsbalans met hogere recycling en verlenging levensduur). De maatschappelijke meerwaarde is terug te vinden in een betere instandhouding van de weginfrastructuur (aangetoond in dit project d.m.v. labotestresultaten en nadien door middel van het ter beschikking hebben van proefvakken) en een verlaagde ecologische voetafdruk bij een hogere productiehoeveelheid, aangetoond in dit project door middel van vergelijkende LCA-studies van de 5 proefvakken, ten opzichte van een referentie-uitvoering, met belangrijkste parameters: Global Warming Potential, Depletion of resources and Waste Management, Air pollution, Toxicity, Recyclability, Performance and Service life. De kwantificering is te complex voor elke individuele actor, vandaar de opname in dit project. Deze kwantificering kan nadien ingezet worden door beleidsinstanties voor verdere milieumaatregelen in deze sector, of als voorbeeld in andere sectoren.
Datum:1 nov 2018  →  Heden
Trefwoorden:LEVENSCYCLUS EVALUATIE, RECYCLAGEACTIVITEITEN, WEGENBOUWSECTOR, ASFALT
Disciplines:Infrastructuur engineering en assetmanagement, Life cycle analyse van bouwmaterialen, Materiaalrecycling en -valorisatie
Project type:Samenwerkingsproject