< Terug naar vorige pagina

Project

Disciplinaire persoonsvorming in een brede faculteit met diffuse uitstroom - naar een coherent facultair beleid

Niet elke faculteit heeft een eenduidig en welomlijnd disciplinair profiel: faculteiten zijn vaak huizen met verschillende kamers, waarin de ene opleiding een meer uitgesproken disciplinaire oriëntatie en werkveldgerichtheid heeft dan de andere. Dit plaatst een faculteit voor een hele reeks uitdagingen — communicatief, curriculair en beleidsmatig:

 1. Doordat de afzetmarkt van een opleiding soms diffuus is, hebben abituriënten (en hun ouders), maar ook studenten, docenten en het werkveld zelf het moeilijk om de vele disciplinaire aspecten en mogelijkheden van een opleiding correct in te schatten.

Een doordacht, coherent en volgehouden communicatiebeleid naar alle betrokkenen dient te worden uitgedacht om hieraan te verhelpen.

 1. Een dergelijk communicatiebeleid wordt idealiter versterkt door een brede waaier aan curriculaire en extra-curriculaire activiteiten. De klemtoon in de finaliteit van opleidingen ligt meestal veeleer op het ‘expert-zijn’ in een discipline dan op het functionele potentieel van de studenten — ook al is dat potentieel onmiskenbaar. Willen studenten de kans krijgen om hun disciplinaire identiteit te ontdekken, dan moet een opleiding haar functioneel potentieel en diffuse uitstroom in hun volle rijkdom durven presenteren.

Er dient te worden nagegaan hoe o.a. stages, aanscherping van digitale en andere specifieke competenties, en aandacht voor ondernemerschap hiertoe kunnen bijdragen. In de context van een brede faculteit dient ook te worden bekeken of en, zo ja in welke mate, dit transdisciplinair (i.e. over opleidingen heen) kan gebeuren.

 1. Op beleidsvlak stelt zich de uitdaging om aan de faculteit een disciplinaire ‘stem’ of identiteit te geven die voldoende helder en eenduidig is om gehoord en erkend te worden zonder dat daarbij wordt voorbijgegaan aan haar interne diversiteit.

Naast het uitwerken en benoemen van die facultaire disciplinaire identiteit moet hiervoor in kaart worden gebracht welke beleidskanalen, -domeinen en -actoren dienen te worden betrokken (vb. studie- en studietrajectbegeleiding, stage-, alumni-, en communicatiebeleid, POC-werking). 

De faculteit Letteren wil via impulsfinanciering

 1. een facultaire roadmap opstellen die
  1. de curriculaire en extra-curriculaire mogelijkheden tot disciplinaire persoonsvorming in opleidingen met diffuse uitstroom identificeert (vb. stages, specifieke OPO’s, werkvormen, evaluatievormen, etc.);
  2. de veelzijdige communicatie die ervoor nodig is uittekent, en
  3. de beleidsmatige verwevenheid van deze doelstellingen in kaart brengt;
 2. goodpractices bundelen en concrete adviezen formuleren rond o.a. stagebeleid, digitale vaardigheden in humaan-wetenschappelijke context en de mogelijkheden van ‘trans-disciplinaire’ persoonsvorming;
 3. haar eigen facultair beleidsplan voeden en inspirerend werken voor andere faculteiten die met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd.
Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2017
Trefwoorden:disciplinaire persoonsvorming
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Kunststudies en -wetenschappen, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's