< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van de thuisomgeving in de prestaties van 5-jarige kleuters in Vlaanderen: Een studie gebaseerd op de International Early Child Study 2024.

Dit doctoraatsproject kadert in de International Early Learning and Child Well-being Study 2024 (IELS). De Vlaamse deelname aan IELS 2024 moet betrouwbare, valide en internationaal vergelijkende informatie opleveren over de ontwikkeling van 5-jarigen in Vlaanderen. Er wordt daarbij gepeild naar hun vroege gecijferdheid (VC), vroege geletterdheid (VL), zelfregulering (ZR) en sociaal-emotionele ontwikkeling (SO). Naast het bereiken van de algemene onderzoeksdoelstellingen van IELS, heeft het huidige doctoraat een tweeledige onderzoeksfocus. Enerzijds beoogt dit doctoraat na te gaan of er systematische verschillen (op basis van onder meer geslacht, thuistaal, sociaal-economische status, geboortemaand, startleeftijd) aanwezig zijn in de prestaties van kleuters. Anderzijds wordt er nagegaan welke rol de (gepercipieerde) betrokkenheid van de ouders, het thuisklimaat (cognitieve stimulering, emotionele modelering, competentie- en angstgevoel van ouders) en de leerkracht-leerling relatie spelen in de ontwikkeling van de verschillende vaardigheden. Op basis van een vergelijking tussen directe en indirecte metingen door ouders en leerkrachten zullen patronen in de mate van onder- en overschatting door ouders en leerkrachten worden onderzocht.

Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:Large scale assessment, Preschool, Direct and indirect assessment, International comparative research
Disciplines:Vroegschoolse educatie, Voorschoolse educatie en kleuteronderwijs, Methodologie van pedagogisch en onderwijskundig onderzoek
Project type:PhD project